Nečasova vláda: Pravidla spolupráce

Aktualizováno 20. 10. 2011 18:17
Strany vládní koalice - ODS, TOP 09 a VV si stanovili principy, na jejichž základě by měla fungovat jejich vzájemná spolupráce.
Lídři koalice (zleva doprava) Karel Schwarzenberg (TOP 09), Petr Nečas (ODS) a Radek John (VV) po jednání vlády. Snímek z 10. 4. 2012.
Lídři koalice (zleva doprava) Karel Schwarzenberg (TOP 09), Petr Nečas (ODS) a Radek John (VV) po jednání vlády. Snímek z 10. 4. 2012. | Foto: Reuters

Pravidla spolupráce vlády pod vedením Petra Nečase:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících principech formování vlády České republiky: ve vládě, která bude mít celkem 15 členů, bude uplatněno zastoupení ODS, TOP 09 a VV v poměru 6 (ODS)/5 (TOP 09)/4 (VV), a to v rozdělení ministerstev, které je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pověřený premiér Petr Nečas předloží tyto principy a způsob rozdělení prezidentu republiky. Vláda bude rozhodovat na principu většinového hlasování a respektovat při rozhodování ustanovení bodu 5.

2. Smluvní strany předloží a v Poslanecké sněmovně svým hlasováním podpoří koalicí navržené změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, jak je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Smluvní strany se zavazují, že po celé volební období Poslanecké sněmovny budou postupovat jednotně a v plném počtu svých poslanců při hlasování o vyslovení důvěry či nedůvěry vládě a při jejím sestavení.

4. Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolávání členů vlády. Pro každý takový krok bude předseda vlády hledat předem podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany podává návrhy na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu, přičemž tak má činit bez průtahů, aby nebyl ohrožen chod vlády a dotčeného ministerstva. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s členy K9 za příslušnou stranu.

5. Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh a takové usnesení vlády, které podpoří alespoň polovina přítomných ministrů z každé koaliční strany.

6. Smluvní strany se zavazují, že ústavní zákony a vládní návrhy zákonů
· o státním rozpočtu,
· o daních a poplatcích, včetně zákonů na podporu jejich správy,
· s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů,
· týkající se ochrany vlastnictví,
· zásadních rozhodnutí týkající se zahraniční a obranné politiky státu
· a další návrhy, které jakákoliv z koaličních stran označí za zásadní
budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu 5 a pokud jde o ústavní zákony pak navíc i koaličně dohodnuté Koaliční radou. Strany se zavazují, že klíčové návrhy v těchto oblastech jsou připraveny spojit s procedurou vyslovení důvěry vlády.

7. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohodovacího a smírčího řízení na úrovni K3 nebo K9 nebo Koaliční rady, jak jsou uvedeny níže.

8. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní
strany v obou komorách Parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné nevládní návrhy zákonů a pozměňující návrhy předkládané poslanci a senátory koaličních klubů anebo připojení se k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran na úrovni K9 nebo K6. Není-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat koaličně dohodnuté stanovisko vlády. Nedodržení tohoto pravidla je považováno za porušení koaliční smlouvy, které může vést až k vypovězení koaliční smlouvy.

9. V případě, že vláda na základě zákona o referendu předjímaném v této smlouvě předloží parlamentu k hlasování návrh na vyhlášení referenda, mohou jednotlivé koaliční strany o vyhlášení konkrétního referenda hlasovat v souladu se stanoviskem jednotlivých klubů a nikoli jednotně jako koalice. Takové hlasování nebude považováno za hlasování v rozporu s koaliční smlouvou. O svých stanoviscích k hlasovanému referendu se budou koaliční kluby předem vzájemně informovat na jednání K6.

10. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční dohodu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních i legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Plnění koaliční dohody a programového prohlášení vlády budou strany pravidelně jednou ročně revidovat a hodnotit na jednání K9. Zhodnocení plnění koaliční dohody za jednotlivé roky proběhne vždy do 31. ledna následujícího roku. Písemné vyhodnocení plnění koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády předloží K9 Koaliční radě.

Jednání zástupců koaliční stran

K3: Schůzka předsedů koaličních stran

Předsedové koaličních stran se scházejí na požádání předsedy kterékoliv z nich, či na základě požadavků dalších koaličních orgánů. Termín schůzky dohodnou předsedové, zápis se zpravidla nepořizuje. Schůzka řeší aktuální, operační záležitosti.

K9: Schůzka zástupců vedení koaličních stran

Jednání svolává předseda vlády zpravidla 1x za dva týdny. O svolání jednání může též požádat kterýkoliv předseda koaliční strany. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany a dva další zástupci. Schůzka řeší aktuální i střednědobé úkoly a monitoruje průběžné plnění koaliční dohody. Program schůzky sestavuje předseda
vlády a je doplněn zbývajícími koaličními stranami. Schůzka přiměřeně řeší i personální záležitosti. Zápis ze schůzky se pořizuje nedohodnou-li se zástupci jinak.

Koaliční rada

Koaliční radu svolávají předsedové koaličních stran nejméně 2x do roka. Delegaci na jednání koaliční rady tvoří předseda strany, místopředsedové strany a předsedové parlamentních klubů stran. Jednání koaliční rady řeší kromě aktuálních úkolů i dlouhodobé úkoly, plnění koaliční smlouvy a její změny a perspektivy společného
vládnutí. Zápis z jednání se pořizuje nedohodnou-li se zástupci jinak. Závěry koaliční rady jsou zveřejněny formou společné tiskové zprávy.

Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny

K6: Schůzka předsedů klubů + jednoho dalšího zástupce

Schází se pravidelně výborových a plenárních týdnech. Schůzka řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývá se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů.

K6 je zodpovědná za udržení plné účasti koaličních poslanců při všech důležitých hlasováních a volbách.

V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv
na požádání.

K 118: Setkání všech koaličních poslanců

Schází se na požádání kterékoliv koaliční strany, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

Senát

Ustanovení odstavce Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny se pro Senát použije přiměřeně.

Spolupráce odborných komisí

Smluvní strany mají zájem na koordinaci činností svých odborných komisí a vzájemné informovanosti o zamýšlených legislativních změnách. Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují především při přípravě legislativních podnětů a aktivit. Scházejí se na vyžádání kterékoliv koaliční strany.

Spolupráce ministrů s výbory

Ministři iniciují zpravidla 2x do roka neformální setkání s koaličními poslanci příslušných výborů. Cílem je kromě řešení odborných úkolů i posílení koaliční komunikace napříč K 118, aby bez ohledu na stranickou příslušnost byl ministr vnímán ze strany K118 „jako náš“ koaliční ministr a naopak.

Smírčí a dohadovací jednání

1. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z připravovaných legislativních nebo exekutivních aktů za věc zásadní povahy nebo dojde-li k názoru, že je podstatným způsobem porušována koaliční smlouva nebo dojde k jiným okolnostem, které dle názoru dané strany nezanedbatelným způsobem ovlivňují principy koaličního partnerství, na základě kterého vznikla tato koaliční smlouva, má taková smluvní strana právo vyvolat o jejím řešení dohadovací nebo smírčí jednání.

2. Strany se zavazují své případné rozpory řešit v dobré víře dohadovacím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Dohadovací jednání bude vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Ve smírčím řízení budou strany projednávat spornou věc. Dohadovací řízení probíhá na K9, smírčí řízení probíhá na Koaliční radě. V případě, že koaliční rada nedojde ke konsensu, proběhne druhý stupeň smírčího jednání na K9.

3. Do doby ukončení dohadovacího nebo smírčího jednání bude projednávání předmětné věci mimo toto jednání přerušeno, nejdéle však na dobu jednoho týdne.

 

Právě se děje

před 53 minutami

V Praze Kbelích dnes večer přistál první ze dvou nových letounů CASA pro českou armádu. Modernizovaný model doplní nynější flotilu čtyř letounů

Zdroj: ČTK
Další zprávy