Program vlády - Obrana

Aktualizováno 8. 8. 2010 23:33
Vláda bude usilovat o důvěryhodnou a transparentní obrannou politiku s cílem zajistit dostatečnou obranyschopnost České republiky a bezpečí pro její občany.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Vojtěch Marek

Vláda bude usilovat o důvěryhodnou a transparentní obrannou politiku s cílem zajistit dostatečnou obranyschopnost České republiky a bezpečí pro její občany.

Vláda považuje za základní východisko pro zajištění naší obrany před současnými a budoucími bezpečnostními hrozbami aktivní účast v systému kolektivní obrany Severoatlantické aliance. Obranná politika se bude zároveň nadále opírat o silnou transatlantickou vazbu a rozvoj intenzivní mezinárodní obranné spolupráce s partnerskými zeměmi.

Vláda bude podporovat rozvoj schopností krizového řízení Evropské unie s vhodnou kombinací jejích civilních nástrojů a vojenských kapacit, přičemž bude usilovat o co nejužší spolupráci mezi EU a NATO. Při vedení vojenských operací, civilních misí i při budování vojenských schopností obou organizací bude vláda prosazovat komplementární přístup zajišťující maximální efektivitu vynakládání národních i společných zdrojů, harmonizaci úsilí obou organizací a především eliminaci duplicit.

Vláda bude v zájmu kontinuity bezpečnostní a obranné politiky usilovat o zajištění co nejširšího konsensu demokratických politických stran.

V návaznosti na schválení nové Strategické koncepce Severoatlantické aliance hlavami států a vlád na summitu v Lisabonu na podzim tohoto roku a s ohledem na celkový vývoj mezinárodního prostředí bude vláda novelizovat Bezpečnostní strategii ČR. Ministerstvo obrany zároveň vypracuje Bílou knihu, která se stane podkladem pro přípravu nové Obranné strategie ČR navazující na Bezpečnostní strategii ČR.

Vláda se bude v zájmu předcházení bezpečnostním hrozbám a rizikům aktivně angažovat v mezinárodních aktivitách směřujících k posilování důvěry a bezpečnosti, režimů kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. Zároveň bude podporovat zapojení ČR do mezinárodních programů výstavby schopností, které novodobým hrozbám a rizikům budou schopny čelit, popřípadě předcházet.

Vláda bude připravovat a následně Parlamentu ČR navrhovat ke schválení záměry účasti v zahraničních operacích a misích v míře odpovídající finančním možnostem a schopnostem ČR. Účast v zahraničních operacích bude koncipována s vědomím, že členstvím v NATO, EU, OSN a dalších mezinárodních organizacích Česká republika přebírá přiměřený díl odpovědnosti za naplnění kolektivně přijatých rozhodnutí. Za účelem vytvoření stabilního
plánovacího prostředí a zajištění transparentnosti záměrů České republiky vůči spojencům a partnerům budou tyto návrhy předkládány na období dvou až tří let.

Vláda bude optimalizovat schopnosti a prohlubovat součinnost prvků Integrovaného záchranného systému ČR a v jeho rámci vytvářet podmínky pro udržení stávajících schopností AČR tak, aby byla v maximální možné míře zabezpečena ochrana životů, zdraví obyvatelstva a majetku pro případy živelních pohrom či technologických havárií.

Vláda bude podporovat opatření, která povedou k zefektivnění přípravy, výcviku a vzdělávání personálu v ozbrojených silách. Vláda bude také iniciovat legislativní změny nezbytné pro vytvoření odpovídajících předpokladů ke stabilizaci kvalifikovaného personálu, kodifikaci podmínek jeho kariérní perspektivy a vytvoření podmínek pro odpovídající sociální zajištění. Vláda nahradí současný příspěvek na bydlení jiným institutem, který zajistí jeho adresnou alokaci vybraným skupinám příslušníků ozbrojených sil.

Vláda bude v procesu dalšího rozvoje schopností ozbrojených sil dbát na důsledné uplatňování principů civilní kontroly a zajištění maximální efektivity vynakládaných finančních prostředků. Bude podporovat zejména ty programy, které povedou ke zvýšení nasaditelnosti a udržitelnosti sil v operacích a zajištění jejich interoperability se spojenci v dlouhodobé perspektivě.

Vláda zajistí, že bude odpovídajícím způsobem dlouhodobě zabezpečena ochrana vzdušného prostoru ČR v segmentech systémů průzkumu, aktivních prostředků i systémů velení a řízení.

V souladu s aktuálními požadavky na výstavbu ozbrojených sil a s ohledem na zdrojové možnosti bude vláda podporovat urychlenou racionalizaci systému velení a řízení ozbrojených sil, které musí na všech jeho úrovních odpovídat současným potřebám a stávající dimenzi AČR. Souběžně bude podporovat analogickou racionalizaci organizačních struktur Ministerstva obrany. Tento proces bude zároveň veden snahou o adekvátní redukci movité i nemovité infrastruktury.

Vláda bude podporovat opatření, která povedou ke snižování provozních výdajů, zanedbanosti nezbytné nemovité infrastruktury a zastaralosti movitého majetku, a zasadí se o to, aby byly v maximální možné míře eliminovány vedlejší náklady při pořizování majetku a služeb ve prospěch zajištění obrany a bezpečnosti ČR. Vláda bude průběžně prosazovat vyšší míru transparentnosti v oblasti veřejných zakázek a bude souhrnně o těchto zakázkách
periodicky informovat příslušné výbory Parlamentu ČR. Vláda se zasadí o to, aby bylo Ministerstvu obrany umožněno realizovat přímé nákupy bez zprostředkovatelů. Obrannou politiku bude vláda realizovat v úzké meziresortní spolupráci.

Vláda se zavazuje přes dočasné snížení výdajů na obranu ve fiskálním roce 2011 zajistit v následujících letech stabilitu zdrojového prostředí tak, aby byly pokryty základní potřeby pro zajištění obrany ČR a schopnosti ozbrojených sil k naplnění závazků, které vyplývají z členství ČR v mezinárodních organizacích.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy