Program vlády - Zahraniční politika

Aktualizováno 8. 8. 2010 23:18
Prvořadým cílem zahraniční politiky vlády je zajištění bezpečnosti a prosperity České republiky a jejích občanů.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Prvořadým cílem zahraniční politiky vlády je zajištění bezpečnosti a prosperity České republiky a jejích občanů a úsilí o stabilní mezinárodní systém založený na míru, bezpečnosti, udržitelném rozvoji a lidských právech. Vláda bude při sledování těchto cílů aktivně spolupracovat se všemi relevantními partnery, především zeměmi regionu střední Evropy. Bude přitom vycházet ze zájmů občanů ČR a hodnot, na jejichž základech spočívá česká státnost a zásady mezinárodní spolupráce. Jako spolehlivý partner vláda dostojí závazkům, které pro ČR vyplývají z členství v mezinárodních organizacích, především NATO a EU, a z mezinárodních smluv. Vláda i při nutnosti uplatnit úsporná opatření splní své finanční závazky vůči klíčovým mezinárodním organizacím.

V zájmu posilování dobrého jména ČR ve světě bude vláda usilovat o zodpovědnou zahraniční politiku založenou na kontinuitě a co nejširším vnitropolitickém konsensu.

Česká republika bude prosazovat sebevědomou, aktivní, realistickou a čitelnou politiku v Evropské unii. Jejím základem bude aktivní vyhodnocování dění v EU a následné intenzivní koordinované prosazování zájmů ČR v jednotlivých sektorových politikách i ve vznikající Evropské službě pro vnější činnost. Vláda zrychlí postupy při vyjednávání a přijímání pozic ČR, včetně zapojení evropských výborů obou komor parlamentu. Vláda se zasadí o co nejrychlejší praktické naplnění jednotlivých ustanovení Lisabonské smlouvy, včetně ratifikace protokolu číslo 30 při ratifikaci nejbližší přístupové dohody.

Vláda bude aktivně přispívat ke koherentní a efektivní Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU. V oblasti zahraniční politiky EU považuje vláda za prioritní silnou transatlantickou vazbu, vztahy se zeměmi východní Evropy (s důrazem na politiku Východního partnerství) a západního Balkánu (zejména integraci zemí regionu do EU) a podporu demokracie a lidských práv ve světě. Velký význam přikládá vláda též rozšiřování EU, za podmínky zachování stávajících kritérií pro vstup.

Základním pilířem bezpečnosti ČR je členství v Severoatlantické alianci, která je ztělesněním silné transatlantické vazby. Vláda bude usilovat o to, aby byl zachován charakter NATO jako kolektivního obranného uskupení zajišťujícího bezpečnost území a občanů jeho členských zemí. Zároveň si je vláda ČR vědoma toho, že Aliance musí být schopna reagovat na nové typy hrozeb a adekvátně tomu přizpůsobit své kapacity a nástroje. Vláda se proto bude aktivně podílet na diskusích o strategických dokumentech NATO a naplňovat jejich závěry.
Vláda bude podporovat proces rozšiřování NATO o ty země, které budou mít o vstup zájem, a budou dostatečně připraveny. Při realizaci bezpečnostní politiky ČR bude vláda věnovat pozornost také formování Společné bezpečnostní a obranné politiky EU.

Rozvojová politika České republiky bude v souladu s přijatou koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR pokračovat v úsilí o odstraňování chudoby v méně rozvinutých částech světa cestou udržitelného socioekonomického rozvoje. Ve spolupráci s transformační politikou bude podporovat rozvoj demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu jako základních předpokladů pro stabilitu a prosperitu partnerských zemí, zároveň bude přispívat k posilování mezinárodní bezpečnosti, předcházení konfliktů a nelegální migrace. Vláda se bude aktivně podílet na mezinárodním úsilí o naplňování Rozvojových cílů tisíciletí a na řešení globálních výzev v rozvojové oblasti. Ve svém úsilí bude vláda spolupracovat s nevládními organizacemi.

Vláda považuje podporu lidských práv a základních svobod za jedno z profilových témat zahraniční politiky ČR. Bude se proto aktivně věnovat tématům, ve kterých si ČR již získala nesporný kredit, jako je podpora rozvoje občanské společnosti, obránce lidských práv, svobody projevu a médií, budování právního státu a demokratických
institucí. V mezinárodních organizacích se zaměří na podporu nezávislosti monitorovacích orgánů OSN a důvěryhodnosti mezinárodního systému ochrany lidských práv obecně.

Důležitou součástí zahraniční politiky je prosazování a obhajoba ekonomických zájmů země. Proexportní politika státu bude zaměřena na dynamicky se rozvíjející trhy s přihlédnutím k bezpečnostním zájmům. Vláda bude rovněž usilovat o zvýšení počtu domácích expertů v mezinárodních organizacích a agenturách.

Vláda se zaměří na racionalizaci systému zahraničních agentur ČR a obchodně-ekonomických úseků zastupitelských úřadů s cílem zabránit duplicitě aktivit a efektivním způsobem posílit přítomnost ČR v těch oblastech světa, které jsou perspektivní pro český export.

Vláda bude věnovat pozornost veřejné diplomacii a sjednotí prezentaci ČR v zahraničí.

Česká zahraniční politika bude též napomáhat podpoře vědy a výzkumu, mimo jiné aktivním vyjednáváním příslušné kapitoly příští finanční perspektivy EU. Vláda podpoří snahy o vytváření mezinárodních výzkumných center v ČR.

Vláda zpracuje novou koncepci zahraniční politiky souběžně s novou Bezpečnostní strategií ČR se záměrem stanovit strategické cíle ČR a základní charakteristiky její zahraniční politiky a zajistit co nejvyšší míru kontinuity. V návaznosti na tuto koncepci zahraniční politiky ČR vláda provede reformní kroky v zájmu profesionálního výkonu zahraniční služby a její stabilizace při zachování dostatečné flexibility vůči měnícímu se mezinárodnímu prostředí.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy