Program vlády - Zdravotnictví

Aktualizováno 8. 8. 2010 23:09
Vláda považuje zdravotnictví za jednu ze svých hlavních programových priorit, proto nedopustí zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče a efektivní prevence pro občany České republiky.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Ludvík Hradilek

Vláda považuje zdravotnictví za jednu ze svých hlavních programových priorit, proto nedopustí zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče a efektivní prevence pro občany České republiky. Změny, které povedou k modernizaci a dalšímu rozvoji systému zdravotnictví budou prosazovány na základě jejich dlouhodobé finanční udržitelnosti. Cílem vlády je zajistit občanům zdravotní péči na principu skutečné solidarity prostřednictvím moderního a udržitelného zdravotnictví.

Všeobecné změny

Veřejné zdravotní pojištění bude zachováno a modernizováno. Budou navýšeny prostředky přísunem soukromých zdrojů, zprůhledněno právní prostředí a podporována rovná soutěž poskytovatelů i plátců.

Vláda definuje rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění na základě medicínských kritérií, stupně zdravotního postižení a v rozsahu možností veřejného zdravotního pojištění. Definuje taktéž časovou a místní dostupnost zdravotní péče a uloží plátci tuto dostupnost pro pojištěnce zajistit. Nezbytné změny v systému zdravotnictví budou mít dlouhodobý charakter, proto vláda povede celospolečenskou diskuzi o jeho reformě za účasti všech parlamentních politických stran.

Práva pacienta a regulace jeho chování

Vláda bude prosazovat posílení práv pacientů. Zajistí rovný přístup k péči hrazené z´veřejného zdravotního pojištění, skutečnou solidaritu zdravých s nemocnými a jasně definuje roli státu.

Vláda bude podporovat prevenci formou pozitivní motivace pojištěnců zdravotními pojišťovnami a prevenci závislostí včetně kouření a ochrany nekuřáků. Vláda prosadí zákon komplexně řešící ochranu zdraví před hlukem.

Vláda prosadí změnu systému regulačních poplatků. Poplatek za položku na receptu bude zrušen a nahrazen poplatkem za recept a vyřazením tzv. levných léků z úhrad veřejného zdravotního pojištění. Regulační poplatek za hospitalizaci se přiblíží reálným nákladům za tzv. hotelové služby. V návaznosti na jejich kvalitu bude tvořit minimálně 100,- Kč za ošetřovací den. Bude zvýšena regulace za návštěvu ambulantního specialisty bez doporučení. Vláda bude průběžně vyhodnocovat sociální rizika a dopady na jednotlivé skupiny obyvatelstva.

Každé zdravotnické zařízení, které má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou, bude povinno vždy nabízet „nárok“, tedy variantu zdravotní péče plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Vláda bude dbát na důsledné naplňování jednotlivých článků Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Poskytovatelé zdravotní péče, vzdělávání a odměňování pracovníků

Vláda vytvoří takové právní prostředí, aby bylo možno fakultní nemocnice transformovat na nemocnice univerzitní a aby všechna zdravotnická zařízení ve vlastnictví státu byla efektivními a vyrovnaně hospodařícími zařízeními.

Vláda bude rozšiřovat elektronizaci zdravotnictví, ve které spatřuje nástroj ke zvýšení transparentnosti a efektivity zdravotního systému k omezování korupčního prostředí a ke zlepšení zdraví a informovanosti občanů o čerpání a kvalitě péče. Zavede transparentní čekací seznamy pro jednotlivé druhy zdravotní péče. Bude zavedena centrálně koordinovaná Zdravotnická záchranná služba definovaná samostatným zákonem.

Vláda dokončí reformu ve vzdělávání zdravotnických pracovníků. Prostředky k financování pregraduálního vzdělávání zajistí resort školství, a nebude čerpat náklady z veřejného zdravotního pojištění. Postgraduální výuka bude svěřena vysokým školám se zdravotnickým zaměřením. Celoživotní vzdělávání budou organizovat komory, odborné společnosti a vysoké školy. K postgraduálnímu a celoživotnímu vzdělávání budou udělovány akreditace Ministerstva zdravotnictví.

Vláda prosadí takové změny v systému odměňování ve zdravotnictví, aby bylo mj. možno lépe motivovat pracovníky po dokončení postgraduálního vzdělávání. Dojde k úpravě nebo zrušení platových tarifů. Vláda posílí kompetence nelékařských pracovníků.

Vláda nastaví jasné, transparentní a efektivní podmínky, za kterých budou uzavírány smlouvy zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče. Budou posíleny kompetence a odpovědnosti primární péče a kompetence nelékařských zdravotnických profesí. Taktéž bude posílena kontrola kvality a bezpečí zdravotní péče a zdravotnických zařízení. Vláda dokončí transformaci orgánů ochrany veřejného zdraví.

Plátci zdravotní péče, zdravotní pojišťovny

Vláda bude prosazovat větší roli a odpovědnost zdravotních pojišťoven při rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Bude iniciovat fúzování rezortních pojišťoven Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany a také zavede transparentní pravidla pro fúzování ostatních zdravotních pojišťoven. Posílí dozor a kontrolu zdravotních pojišťoven, jejich hospodaření a zajišťování nároku pro pojištěnce.

Vláda zajistí spravedlivější, vícekriteriální přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování principů transparentní veřejné obchodní soutěže při nákupu péče (služeb) ze strany zdravotních pojišťoven.

Vláda změní podmínky současného systému tak, aby bylo možné co nejrychleji zavést institut reálné ceny, který nahradí současný netransparentní bodový systém. Vláda prosadí kategorizaci zdravotnických prostředků tak, že budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na principu referencí a na principu „za stejný efekt stejná úhrada“.

Vláda zavede generickou preskripci a substituci u léků hrazených plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění. V každé skupině se bude nacházet jeden lék bez doplatku. Systém nemocenského pojištění bude převeden na zdravotní pojišťovny.

Společně s odborníky vláda vymezí dlouhodobou zdravotně-sociální péči a navrhne zavedení uceleného systému zdravotnických a sociálních služeb, včetně způsobu financování. Bude podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta jako alternativu ústavní dlouhodobé péče. Podpoří rozvoj paliativní a hospicové péče.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy