Korupce

Aktualizováno 13. 8. 2010 14:12
Korupce, celosvětový fenomén spojený především s přebujelou byrokracií, nedokonalými kontrolními mechanismy a vydatně živený vidinou snadného zisku.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz

Korupce, celosvětový fenomén spojený především s přebujelou byrokracií, nedokonalými kontrolními mechanismy a vydatně živený vidinou snadného zisku.

Mluvíme o ní v případě, že došlo ke zneužití moci a postavení a to porušením nestrannosti během úředních výkonů, výměnou za materiální či jiný zisk - například informace, dary, výhody či služby.

Obvykle se jedná o transakci mezi dvěma stranami, kdy se jedna z nich snaží získat neoprávněnou výhodu. U úplatků nezáleží na jejich velikosti, formě, na tom zda byly přijaty před nebo po úkonu, či zda skutečně ovlivnily nestrannost rozhodování.

Korupční jednání je vždy o mravním a etickém pochybení člověka, což platí zejména v případě osoby, která úplatek přijímá. Nedílnou součástí korupčního jednání je, že v souvislosti s ním vzniká vždy poškození třetí straně.

Legislativa

Je téměř příznačné, že česká trestní legislativa slovo "korupce" per se nezná. Skutkovou podstatu korupčního jednání však pokrývají trestné činy sdružené druhé hlavě X. trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) jako "Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných".

Jedná se zejména o třetí díl "Úplatkářství" a následující paragrafy: § 331 - Přijetí úplatku, § 332 - Podplácení, § 333 - Nepřímé úplatkářství a § 334 - Společné ustanovení, které vymezuje pojmy "úplatek", "úřední osoba" a "obstarávání věci obecného zájmu".

Podle konkrétního činu pak korupční chování pokrývají ještě další paragrafy - druhá hlava X. dílu druhého trestního zákoníku "Trestné činy úředních osob" - § 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 - Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti. Případně, podle motivace k jednotlivým činům, pak paragrafy následující: § 180 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 - Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 - Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 - Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a § 258 - Pletichy proti veřejné dražbě a další (zdroj: Policie ČR).

Oznámení korupce

Lidé, kteří se s korupcí setkají, se mohou obrátit na protikorupční linku 199. Legislativa má potřebné nástroje k tomu, aby lidem, kteří korupci oznámí poskytla ochranu - ať už se jedná o ochranu fyzickou nebo například ochranu pracovního místa.

Korupční jednání nemusí být nahlášeno, pokud jsou informace o něm pouze přibližné, neúplné nebo pokud by mohly poškodit oznamovatele/ku či jeho/její rodinu.

Program vlády

Vláda se zaměří zejména na zvýšení transparentnosti činnosti veřejné správy. K naplnění tohoto cíle bude vláda prostřednictvím právní úpravy stanovovat jasná standardní pravidla a optimální nástroje, včetně zavádění povinných hodnocení dopadů regulace (RIA) a hodnocení korupčních rizik (CIA). Snahou vlády je také zvýšení standardizace procesů ve veřejné správě a nastavení jasných systémů a pravidel.

Vláda se rovněž zasadí o předložení komplexní právní úpravy oblasti lobbingu, posílení zvýšení transparentnosti legislativního procesu, posílení kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu směrem k územním samosprávným celkům, zpřísnění podmínek pro kontrolu nakládání s majetkem právnických osob ovládaných státem či územními samosprávnými celky, zavedení centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů,
zakotvení povinnosti územních samosprávných celků zpracovat a veřejně publikovat vlastní etický kodex.

V oblasti správy firem s majetkovou účastí státu či územních samosprávných celků zpracuje vláda novely příslušných zákonů s cílem výrazně zpřísnit výběr vhodných zástupců státu a pravidelně zveřejňovat informace o jejich odměňování. Vláda zajistí zveřejňování informací o hlasování ve věcech o nakládání s majetkem státu, veřejných zakázkách, dotacích a grantech. Stejně tak se zasadí o nastavení pravidel při hlasování v orgánech územní samosprávy ve věcech nakládání s majetkem územní samosprávy, zakázkách, dotacích a grantech.

V oblasti boje s korupcí se vláda zaměří na efektivní předcházení korupci a snižování příležitostí korupčního jednání, zvýšení transparentnosti všech procesů a posílení možností státu při postihování korupčního jednání, včetně zpřísnění trestů za korupční jednání.

Vláda prostřednictvím novely trestního zákona zpřísní tresty za korupční jednání, zejména u úředních osob. Vláda se zasadí o zpřesnění institutu spolupracujícího obviněného (korunního svědka) tak, aby bylo možné zejména v závažných případech organizovaného zločinu zajistit ve výjimečných případech i úplnou beztrestnost.

Vláda zavede institut "testů spolehlivosti" pro další osoby působící v orgánech veřejné moci. Zajistí zveřejnění manuálu pro osoby, které se setkají s korupční nabídkou a mají zájem spolupracovat na odhalení této trestné činnosti s orgány činnými v trestním řízení, včetně ochrany oznamovatele.

Na základě analýzy vláda předloží návrh zákona o odpovědnosti právnických osob buď ve správní, nebo v trestní rovině, který je podmínkou pro ratifikaci Úmluvy proti korupci.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy