Program vlády - Životní prostředí

Aktualizováno 9. 8. 2010 19:06
Prioritou vlády je zvýšení kvality ovzduší především v oblastech, v nichž je situace v některých obdobích roku dlouhodobě kritická.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Netočný

Vláda chápe životní prostředí jako prostor pro život. Kromě ochrany přírody představuje ochrana životního prostředí také regulaci znečišťování na straně výroby energie a v průmyslu, opatření v dopravě a podporu k životnímu prostředí přátelského chování spotřebitelů.

Vláda zdůrazňuje, že je třeba zachovat hodnoty přírodního a kulturního dědictví i za ekonomicky obtížné situace. Vláda vidí v ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji.

Největším současným problémem stavu životního prostředí v ČR je kvalita ovzduší. Prioritou vlády je snížení této zátěže s důrazem na ty oblasti, v nichž je situace v některých obdobích roku dlouhodobě kritická (např. Moravskoslezský kraj). Bude proto prosazovat snižování emisí znečišťujících látek, jakož i energetické úspory a efektivní hospodaření s energií ve výrobě, distribuci i spotřebě, ať už jde o moderní účinné technologie výroby, účinně zateplené budovy, výstavbu nízkoenergetických budov nebo úsporné spotřebiče. Zvyšování energetické účinnosti výroby a efektivní využití energie na straně spotřebitelů snižuje spotřebu energetických zdrojů, emise znečišťujících látek a skleníkových plynů a zároveň je ekonomicky efektivní. Důležité jsou a podporovány budou také efektivní způsoby využití tepla a čisté technologie pro využití v dopravě.

Vláda bude podporovat ekologicky čisté výroby energie, tedy jadernou energetiku a efektivní obnovitelné zdroje, které mohou též významně přispět k posílení energetické bezpečnosti ČR, tedy ke snížení energetické závislosti ČR na cizích zdrojích. Účinná ochrana ovzduší a zdraví obyvatel před znečišťováním vlivem dopravy, průmyslových zdrojů a spalování nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích bude zajištěna prostřednictvím nového zákona o ochraně ovzduší.

K dosažení cílů v ochraně životního prostředí a klimatu, efektivní výroby a využití energie a nerostných surovin vláda připraví základní strategické dokumenty. Navzájem provázány budou nová politika ochrany životního prostředí, politika ochrany klimatu, státní energetická koncepce a nová surovinová politika, včetně státní lesnické koncepce a ochrany zemědělského půdního fondu. Bude zajištěna přiměřená surovinová a energetická bezpečnost ČR a vyvážený energetický mix. Ke snížení zatížení životního prostředí bude podporováno zavádění nejlepších dostupných technik.

Vláda bude podporovat efektivní využití nerostných i druhotných surovin.

V oblasti odpadového hospodářství bude vláda usilovat o zajištění hierarchie v nakládání s odpady a nezvyšování finanční zátěže obyvatel z tohoto řádného nakládání. Primární bude prevence vzniku odpadů, dále recyklace, materiálové a energetické využití odpadů. Bude zpracován nový zákon o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností, postavený s důrazem na důsledné dodržování ekologických a technických standardů EU, principů hospodářské soutěže a principů rozšířené odpovědnosti výrobců. Bude také připraven nový plán odpadového hospodářství jako základní strategický dokument v tomto oboru.

Vláda zajistí ekonomicky účinnou likvidaci starých ekologických zátěží, s ohledem na možnosti státního rozpočtu a na současnou hospodářskou situaci. Prioritně budou řešeny sanace kontaminovaných míst, které jsou spojeny s eliminací rizik pro zdraví člověka a pro složky životního prostředí. Průběžně bude aktualizována národní inventarizace kontaminovaných míst v ČR, která bude přístupná veřejnosti. Ve věci „superzakázky“ vláda odpovědně posoudí předložené nabídky. Bude rozhodnuto tak, aby byly splněny všechny požadavky na transparentnost procesu, ekonomickou výhodnost, ekologickou relevanci a snížení korupčního potenciálu.

Za základní přístup k problematice změny klimatu vláda považuje adaptaci na tuto změnu. Nejdůležitější budou technická a přírodě blízká opatření v krajině tak, aby ČR a její obyvatelstvo bylo připraveno na náhlé přírodní jevy, zejména povodně, vlny horka, období sucha, nedostatek podzemní vody, obecně jiný koloběh vody v krajině, erozi půdy, případně další environmentální rizika. V zemi, na jejímž území jsou základní evropská rozvodí, si vláda uvědomuje nezbytnost zpomalení odtoku povrchových vod a jejich kvality, potřebu šetření s
vodou a nakládání s podzemní vodou jako cenným nerostným bohatstvím.

Vláda je připravena ekonomicky zvýhodnit zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí a technologií s nízkými energetickými a materiálovými nároky s tím, že bude technologie posuzovat v širším kontextu celého životního cyklu. Vytvoří proexportní opatření pro podporu uplatnění těchto technologií na zahraničních trzích.

Z důvodu zlepšení stavu životního prostředí vláda bude podporovat budování takové dopravní infrastruktury, která vyvede tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů měst a obcí, zvýší plynulost dopravy a sníží zátěž ovzduší. Bude prosazovat efektivní protihluková opatření, která ochrání obyvatele před negativními vlivy dopravy, a rozšíření sítě rychlostních silnic, dálnic a železnic, převedení velkých nákladů ze silnic na železnice tam, kde je to možné. Ve městech a obcích bude vláda podporovat zavádění inteligentních systémů řízení dopravy, nízkoemisních zón, využití všech nástrojů na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy, budování záchytných parkovišť, cyklostezek a zachování a rozšiřování městské zeleně.

Vláda si váží zájmu veřejnosti o ochranu životního prostředí a přírody. Považuje za nezbytný co nejširší přístup občanů k informacím o životním prostředí, což je důležité pro zajištění průhlednosti procesů při rozhodování o změnách v prostředí, kde lidé žijí. Je připravena zjednodušit posuzování vlivů strategií a projektů na životní prostředí v procesu SEA a EIA s cílem zvýšit efektivitu procesů a posílit ochranu práv místních obyvatel. Zvláštní pozornost bude věnovat oblasti povodňových plánů s cílem vyššího zapojení občanů do spoluodpovědnosti za ochranu svého majetku a kvality vodních zdrojů.

Ochranu přírody a zachování biologické rozmanitosti (biodiverzity) považuje vláda za nezbytnou podmínku pro kvalitní život lidí. Bude proto podporovat kvalitní péči o přírodu a krajinu v souladu s hospodářskými, environmentálními a sociálními zájmy v území. Podstatné je zlepšování ekologické stability krajiny a zachování její prostupnosti, včetně podpory pěstování lesů s přirozenou druhovou, věkovou a prostorovou skladbou v souladu s novelizovanou státní lesnickou politikou a politikou ochrany půdního fondu, zvyšování přirozených retenčních schopností krajiny a zachování biodiverzity.

Vláda bude usilovat o účinnou ochranu půdy. Zajistí předložení návrhu novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který umožní účinnější systém ochrany půdy před zábory a působením degradačních faktorů a navýší poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V návaznosti na výsledky jednání o Rámcové směrnici k ochraně půdy EU bude připraven návrh zákona na ochranu veškeré půdy tak, aby ochrana dvou plošně
nejvýznamnějších skupin půd, půdy zemědělské a půdy lesní, byla upravena obdobnými legislativními a ekonomickými nástroji.

Vláda klade důraz na zachování přírodního a kulturního rázu české krajiny. Územní plánování musí být nástrojem harmonického rozvoje obcí a měst a jejich začlenění do krajiny. Vláda bude podporovat ochranu, správu a plánování veškeré krajiny s principy Evropské úmluvy o krajině s cílem dosažení trvale udržitelného života obyvatel ČR. Bude vypracována strategie péče o krajinu na základě Evropské úmluvy o krajině, která bude uplatněna prostřednictvím relevantních strategických dokumentů.

Vláda chce být příkladem pro jednání občanů i podnikatelů. Navrhne proto vhodnou legislativní formu úpravy požadavků na energetickou náročnost budov, jejichž novostavba, resp. podstatná rekonstrukce je financována z veřejných prostředků. Při zadávání veřejných zakázek bude vláda podporovat uplatňování environmentálních a sociálních požadavků, a to s ohledem na ekonomickou návratnost.

Vláda bude usilovat o efektivní veřejnou správu v oblasti životního prostředí, o snížení administrativní zátěže občanů a podnikatelů a odstranění překážek pro podnikání, které lze i z pohledu ochrany životního prostředí hodnotit jako nadbytečné a neefektivní. Bude dále elektronizovat agendy státní správy. Provede audit legislativy a zjednoduší požadavky kladené na malé a střední podnikatele všude tam, kde zjednodušení nepovede ke snižování standardů ochrany životního prostředí. Nebude přijímat nepřiměřeně ekonomicky náročné závazky nad rámec závazných evropských předpisů. Dává přednost dohodě před zaváděním nové regulace.

V Evropské unii bude ČR aktivně prosazovat své národní zájmy ve všech evropských institucích. Z věcných problematik na evropské úrovni bude ČR aktivně vystupovat zejména v souvislosti s implementací Strategie Evropa 2020 s důrazem na dosažení klimatickoenergetických cílů a snižování materiálové a energetické náročnosti ekonomiky. Zásadní bude příprava a projednávání nového směřování politiky životního prostředí EU. ČR bude usilovat o racionalizaci a zefektivnění mezinárodní správy udržitelného rozvoje a životního prostředí jak ve vztahu k návrhům na vznik nových mezinárodních institucí, tak i ve vztahu k vnitřním reformám stávajících mezinárodních organizací. Vláda se aktivně zapojí do vyjednávání nových mnohostranných environmentálních smluv nebo jejich změn. ČR jako členský stát EU a OECD má zájem na úspěšném sjednání nového realistického a účinného mezinárodně právního nástroje pro snižování emisí skleníkových plynů a boj proti změně klimatu po r. 2012 na základě důkladné socio-ekonomické analýzy, při podmínce srovnatelných závazků i dalších významných partnerů EU.

Vláda bude usilovat o efektivní veřejnou správu v oblasti životního prostředí a zajistí snížení neúměrného finančního a administrativního zatížení občanů a podnikatelské sféry v důsledku nadměrné environmentální regulace formou pravidelného auditu. Vláda bude dbát na to, aby environmentální předpisy nebyly transponovány do českého právního řádu extenzivně tak, aby znevýhodňovaly podnikání v ČR.

V souvislosti s novou evropskou úpravou odpadového hospodářství vláda připraví nový zákon o odpadech, postavený s důrazem na důsledné dodržování ekologických a technických standardů EU, principů hospodářské soutěže a principů rozšířené odpovědnosti výrobců. Zákon konkrétně vymezí priority při nakládání s odpady s preferencí prevence, recyklace a energetického využití odpadů před spalováním bez energetického využití a skládkováním.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy