Program vlády - Evropská unie

Aktualizováno 8. 8. 2010 23:25
Prioritou působení vlády v rámci Evropské unie bude důsledné prosazování zájmů České republiky a jejích občanů založené na efektivní vnitrostátní koordinaci postojů uplatňovaných v orgánech EU.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Prioritou působení vlády v rámci Evropské unie bude důsledné prosazování zájmů České republiky a jejích občanů založené na efektivní vnitrostátní koordinaci postojů uplatňovaných v orgánech Evropské unie. Priority ČR musí být srozumitelné nejen našim občanům, ale i evropským partnerům. Aktivní a koncepční evropská politika české vlády bude proto vycházet z Koncepce působení ČR v EU, která bude definovat základní rámec a priority jejího střednědobého a dlouhodobého uplatňování.

K aktuálním otázkám prioritního významu pro ČR patří zejména další rozšiřování EU, zajištění energetické bezpečnosti v EU, jednání o revizi rozpočtu a finanční perspektivě, zvyšování konkurenceschopnosti EU spojené s liberalizací vnitřního trhu a vnější obchodní politiky a jednání o koordinaci hospodářských politik a fiskální stabilitě.

Vláda zefektivní proces přijímání vládních pozic k legislativním a významným nelegislativním návrhům v EU. Zvýšený důraz bude kladen na zdůvodnění nezbytnosti přijetí každého legislativního návrhu z hlediska principu subsidiarity.

S cílem zvýšení vnější energetické bezpečnosti ČR bude vláda podporovat další diverzifikaci zdrojů a přepravních tras energií a bude usilovat o vytvoření jednotné evropské energetické politiky zohledňující potenciál možností jednotlivých členských zemí.

Vláda bude usilovat o další liberalizaci služeb v EU a o odstraňování zbývajících bariér ve volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Bude podporovat zvyšování flexibility trhu práce a odbourávání nadbytečné legislativní regulace, ale rovněž administrativní zátěže. Vláda též bude s obezřetností přistupovat k přijímání dalších legislativních závazků v oblasti životního prostředí, které by mohly oslabit konkurenceschopnost evropského hospodářství.

Při dalších jednáních o užší koordinaci hospodářské politiky bude vláda dbát na důsledné uplatňování principů subsidiarity a proporcionality. Současně bude podporovat dodržování pravidel Paktu stability a růstu včetně případných sankčních mechanismů za jejich porušování za předpokladu zachování rovnosti mezi členskými státy. ČR však nepodpoří návrhy vedoucí k pozastavení členských práv jako formu sankce.

Během projednávání nové fiskální periody EU na období 2014 – 2020 bude vláda ČR prosazovat zachování unijního rozpočtu na úrovni 1,0 % HNP EU. Vláda bude prosazovat vyčlenění dostatečných prostředků na strukturální a kohezní politiku a současně se zasadí o zjednodušení čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Bude usilovat o to, aby finanční perspektiva vytvořila předpoklady pro další modernizaci infrastruktury nových členských států a pro podporu konkurenceschopnosti EU v oblasti vědy a výzkumu, v energetice a
dopravě.

V oblasti společné zemědělské politiky bude vláda trvat na vyrovnání podmínek pro zemědělce ze starých a nových členských států. Podpoří snížení výdajů na společnou zemědělskou politiku a postupné odbourávání celních bariér v souladu s pravidly Světové obchodní organizace.

S ohledem na princip subsidiarity a existující různé historické a kulturní tradice členských států vláda nebude podporovat další rozšíření legislativní harmonizace v oblasti sociální, rodinné a kulturní politiky, stejně jako v oblasti daňové politiky. Nebude rovněž podporovat další rozšíření otevřené metody koordinace v sociální oblasti, neboť tato metoda nepřiměřeným způsobem narušuje rovnováhu mezi exekutivní a legislativní mocí ve prospěch exekutivy.

V oblasti primárního práva bude vláda prosazovat všechny kroky, které zajistí udržení rovnováhy mezi hlavními institucemi EU: Evropskou radou, Radou EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

V případě zásadních institucionálních změn EU vyžadujících úpravu primárního práva bude přesun dalších pravomocí z České republiky na EU potvrzován referendem.

Základem hospodářské politiky ČR v EU se musí stát vyhodnocování dopadů vznikající evropské legislativy na domácí ekonomiku v počáteční fázi, které umožní včasnou formulaci pozic ČR a aktivní ovlivňování dalšího legislativního procesu uvnitř institucí EU. Výchozím předpokladem pro podporu růstu mezinárodní konkurenceschopnosti ČR je umožnit podnikům plně využít potenciál vnitřního trhu EU. V rámci EU se bude vláda zasazovat o odbourání protekcionistických bariér.

Základem úspěšné evropské politiky je její důsledná vnitřní koordinace zejména v oblasti strategických cílů a přípravy jednání Evropské rady. Tato koordinace bude v gesci předsedy vlády a bude realizována prostřednictvím jemu podřízeného útvaru, který bude úzce spolupracovat s Ministerstvem zahraničních věcí. Postavení tohoto útvaru bude upraveno v kompetenčním zákoně.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy