Program vlády - Úřady a internet

16. 7. 2010 11:24
Vláda chce garantovat profesionální, kvalitní, efektivní a přívětivou veřejnou službu vykonávanou vzdělanými a dále se vzdělávajícími úředníky veřejné správy.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jan Langer

Vláda chce garantovat profesionální, kvalitní, efektivní a přívětivou veřejnou službu vykonávanou vzdělanými a dále se vzdělávajícími úředníky veřejné správy. Záměrem vlády je zvýšit transparentnost veřejné správy, odstranit multiplicity při výkonu jednotlivých agend a snížit tak objem veřejných výdajů.

Vláda více přiblíží veřejné služby občanům a dalším subjektům a trvale sníží ekonomickou a byrokratickou zátěž ve veřejné správě. K tomu budou využity projekty hrazené z prostředků evropských strukturálních fondů.

Vláda neprodleně přijme kroky k zpracování koncepce optimálního uspořádání veřejné správy s cílem získat odborný rámec pro dokončení reformy veřejné správy, a to jak na úrovni ústřední státní správy, tak pro řešení aktuálních systémových nedostatků v územní veřejné správě. Vláda bude hledat nové přístupy k řešení financování výkonu státní správy v přenesené působnosti a k řešení vysoké míry deficitu veřejných financí. Vláda rovněž bude analyzovat možné kroky k řešení problémů zadluženosti obcí.

Vláda bude usilovat o odpolitizování veřejné správy zaváděním moderních principů řízení orgánů veřejné moci a metod řízení kvality. Vláda předloží návrh jednotné právní úpravy práv a povinností úředníků veřejné správy, ve které bude jednoznačně určena hranice mezi politickými a úřednickými místy a zajištěno odpolitizování, profesionalizace a stabilizace veřejné správy.

Vláda dokončí procesní audity vybraných agend veřejné správy a předloží „Strategii elektronizace vybraných agend ve veřejné správě“. Vláda zajistí dokončení projektu „Základní registry veřejné správy“ a zavede vydání elektronických identifikačních průkazů. V návaznosti na systém základních registrů vláda vytvoří podmínky pro vznik registru/registrů přestupků jako informačního systému veřejné správy s cílem zpřísnění odpovědnosti za přestupkovou recidivu včetně možné trestní odpovědnosti u recidivy vybraných druhů přestupků. Zároveň zajistí další rozvoj informačního systému datových schránek a kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

V oblasti legislativy se vláda zasadí o zvýšení kvality a efektivity tvorby právních předpisů a jejich dostupnosti a snížení administrativní zátěže a korupčních rizik. Učiní tak prostřednictví elektronizace, zvýšení účasti občanů na tvorbě práva a začlenění zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA) a hodnocení dopadů rizika korupce (CIA) ke každému návrhu zákona.

Za klíčovou považuje vláda realizaci projektu elektronické Sbírky zákonů (e-Sbírka) a elektronického legislativního procesu (e-Legislativa), která usnadní orientaci občana v právním řádu, zlepší dostupnost pramenů práva, zvýší srozumitelnost právních předpisů, zkvalitní a zefektivní tvorbu práva a zvýší transparentnost legislativního procesu.

V oblasti snižování ekonomické a byrokratické zátěže vláda dále každý rok provede revizi právních předpisů s korupčním rizikem, s regulační nebo byrokratickou zátěží s cílem nadbytečnou regulaci odstranit. Zároveň bude k veřejné diskusi předložen návrh na zakotvení práva občanů a dalších subjektů na ochranu před byrokracií a korupcí.

Vláda bude pokračovat v realizaci projektu „univerzální správní řízení“, v jehož rámci dochází ke sjednocování procesních úprav a odstraňování nedůvodných odchylek od obecné úpravy ve správním řádu.

Vláda zajistí zpracování analýzy s cílem vytvořit podmínky pro možnou přímou volbu starostů v malých obcích, popřípadě v ostatních typech územních samosprávných celků. Zároveň vláda připraví návrh volebního kodexu, který komplexně upraví organizaci všech druhů voleb konaných v České republice s možností elektronického hlasování ve volbách.

Vláda se zaměří rovněž na přípravu nového zákona o kontrole a nového zákona o státním občanství.

Vláda zpracuje návrh novely Ústavy, která umožní přímou volbu prezidenta, a návrh ústavního zákona o podmínkách vyhlášení a průběhu referenda založeného na těchto principech: pokud nejméně 250 000 občanů dá návrh na uskutečnění referenda v konkrétní otázce, má vláda povinnost předložit Poslanecké sněmovně PČR návrh Ústavního zákona o konkrétní navržené otázce nejpozději do 90 dnů ode dne doručení návrhu vládě, přičemž bude stanoven výčet otázek, o kterých nelze referendum konat.

Vláda zavede tzv. klouzavý mandát poslance PS PČR a princip vyslovení konstruktivní nedůvěry k vládě. Dále vláda přijme opatření ke zprůhlednění financování politických stran, přičemž vláda zváží i možnost zavedení limitů na výdaje ve volebních kampaních.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy