Program vlády - Kultura

Aktualizováno 9. 8. 2010 18:47
Vláda si uvědomuje význam kultury, chápané v nejširším smyslu slova jako určujícího hybatele vývoje civilizace, a tím i naší společnosti, v 21. století.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: CPA Eduard Erben

Vláda si uvědomuje význam kultury, chápané v nejširším smyslu slova jako určujícího hybatele vývoje civilizace, a tím i naší společnosti, v 21. století.

Vláda chápe kulturní potenciál České republiky jako významný rozvojový faktor celé společnosti. Vnímá nejen pozitivní vliv kultury na společenský rozvoj a kvalitu života občanů či uchování a dotváření národní identity, ale chápe kulturu, a od ní odvozené kulturní statky a služby, jako kulturní kapitál, jehož hospodářský potenciál nebyl dosud plně pochopen a využit.

Vláda bude důsledně dbát na to, aby peníze vynakládané na kulturu ze státního rozpočtu, zejména ty určené na financování státních kulturních institucí, přinášely optimální efekty. Vláda bude v rámci daných možností vytvářet prostředí pro uspokojování kulturních potřeb všech občanů s využitím maximálně efektivní kooperace státu, krajů a obcí. Bude umožněno široké zapojení občanů a firem do podpory kulturního dědictví i živého umění, a to i formou mecenášství.

Vláda považuje kulturní potenciál země za důležitý zdroj vzdělanosti občanů. Pro budoucí civilizační konkurenceschopnost a prosperitu naší společnosti bude usilovat o dosažení hlubšího využití kulturních statků a potenciálu kulturních institucí pro edukaci obyvatelstva.

Vláda bude podporovat využití moderních technologií, zejména digitalizace, pro tvorbu, správu, uchování, zabezpečení a zprostředkování kulturních statků a služeb.

Vláda bude usilovat o zajištění co nejširšího přístupu občanů k informacím o kultuře, se speciálním důrazem na oblast nakládání s památkovým fondem.

Vláda bude důsledně bránit nelegálnímu vývozu a dovozu movitého kulturního dědictví a k tomu bude využívat mezinárodních struktur a smluv.

Vláda bude usilovat o využití Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů k prosazování suverenity české kulturní politiky a obohacování kulturních příležitostí pro občany naší země. Účast ČR na mezinárodních smlouvách a dohodách a členství v mezivládních organizacích bude využívat také k prezentaci kulturního dědictví a péče o něj v zahraničí. Bude podporovat mezinárodní expertní spolupráci.

Vláda si je vědoma své odpovědnosti za kulturní dědictví ČR, zahrnující i kulturní dimenzi péče o krajinu, a je připravena vytvářet příznivé podmínky pro jeho identifikaci, ochranu, uchování a zprostředkování veřejnosti.

Vláda se bude zabývat oborovými koncepčními materiály pro oblast rozvoje muzeí a galerií, pro oblast účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a pro oblast nakládání s památkovým fondem. Mimořádnou pozornost bude vláda věnovat otázkám zajištění materiálních, technických a prostorových podmínek činnosti národních paměťových institucí resortu kultury.

Vláda předloží taková legislativní opatření, která zajistí účinný, transparentní, předvídatelný a odborně garantovaný způsob nakládání s památkovým fondem ČR, která ale též posílí právní jistotu občanů a zároveň odstraní zbytečné administrativní zátěže a zároveň bude navrhovat opatření, která zmírní dopady vznikající z titulu omezení vlastnických práv.

Vláda podpoří uplatnění moderních nástrojů v poskytování dotací a příspěvků ze státního rozpočtu v oblasti kultury, aby zájemci byli více motivováni ke spolufinancování kulturních aktivit. Předloží přesná pravidla pro poskytování dotací na jasně definované projekty k plnění veřejné služby v kultuře.

Vláda bude usilovat o zlepšení pozice českého filmu ve světě a o zatraktivnění ČR pro domácí a zahraniční producenty. Vláda předloží návrh zákona o kinematografii.

Vláda považuje svobodu slova za jednu z klíčových svobod, které zajišťují demokratické uspořádání naší společnosti. Proto bude trvat na garanci maximální míry svobody slova, při vědomí odpovědnosti autora za obsah mediálního sdělení, včetně oblasti internetu.

Vláda zahájí diskusi o transformaci mediálních rad veřejnoprávních médií a prosadí změny v systému voleb zástupců veřejnosti do mediálních rad s významným podílem nominací z odborné veřejnosti.

Vláda bude pokračovat v přípravě novely autorského zákona k zajištění plné harmonizace autorského zákona s evropským a mezinárodním autorským právem, kdy je základním principem zajištění rovnováhy práv a zájmů nositelů práv na jedné straně a uživatelů práv na straně druhé.

Vláda uznává historické a nezastupitelné postavení církví a náboženských společností jako tradičních institucí, které jsou součástí společnosti. Cílem vlády je co nejdříve uzavřít otázku vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi tak, aby mohly být napraveny některé křivdy, a církve a náboženské společnosti mohly tak plnit své funkce nezávisle na státu.

Projděte si kompletní program vlády, kapitolu po kapitole.

 

Právě se děje

Další zprávy