reklama
 
 

Konkurenční doložka, chystané změny od roku 2012

13. 6. 2011 10:00
Informace ke konkurenční doložce.

Podle platného zákoníku práce se může zaměstnanec v konkurenční doložce zavázat, že určitou dobu po skončení pracovního poměru "nebude vykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti (předchozího) zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu."

Takovou dohodu lze uzavřít, jestliže to je možné od zaměstnance "spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal (získá) v tomto zaměstnání a jejichž využití by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost".

Konkurenční doložku lze nyní sjednat až po skončení zkušební doby.

Maximální doba, na kterou lze zaměstnance po skončení předchozí práce takto vázat, je podle zákona jeden rok.

Pokud zaměstnanec tento závazek poruší, musí zaplatit smluvní pokutu. Jejím zaplacením pak závazek zanikne. Výše pokuty musí být přiměřená povaze a významu konkurenční doložky, podrobnosti zákoník práce neuvádí.

Naopak za dodržování zákazu musí předchozí zaměstnavatel platit každý měsíc určitou kompenzaci - podle zákona alespoň ve výši průměrného měsíčního výdělku tohoto bývalého zaměstnance. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se obě strany nedohodly na jiné době splatnosti.

Zaměstnanec může doložku vypovědět, jestliže mu (bývalý) zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti. Doložka pak zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Od roku 2012 má dojít k několika změnám, které už schválili poslanci. Tou nejvýraznější je, že minimální měsíční kompenzace má klesnout na polovinu předchozího průměrného výdělku. Podrobněji o chystaných změnách čtěte zde.

13. 6. 2011 10:00

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama