Římskokatolická církev v ČR

Aktualizováno 27. 2. 2021 5:00
V České republice představuje církev s největším počtem věřících. V roce 2001, při posledním sčítání lidu, se přihlásily k římskokatolickému vyznání více než čtyři pětiny (83,4 %) všech věřících.
Katedrála svatého Víta na Pražském hradě, nejvýznamnější český chrám, o který se církev a stát starají (po desetiletí sporů v 90. letech) společně.
Katedrála svatého Víta na Pražském hradě, nejvýznamnější český chrám, o který se církev a stát starají (po desetiletí sporů v 90. letech) společně. | Foto: ČTK

Poslání

Počet obyvatel hlásících se k církvi se odlišuje v jednotlivých regionech. Evangelia, která hlásí, věřící získali od Ježíše Krista, svého Pána. Církev se snaží oslovit nabídkou spásy od Boha všechny lidi. Ke hlásání své víry využívá veškeré moderní sdělovací prostředky včetně internetu.

Zajímavosti

  • Vznik církve jako organizace: 1054
  • Registrace v České republice: 1. 9. 1991
  • Počet členů v České republice: 1 083 899
  • Oproti roku 2001 poklesl počet věřících v ČR o 40 %.
  • Celkově je polovina věřících v ČR u římskokatolické církve.

Historie

Do oblasti střední Evropy se křesťanství dostalo přibližně v 8. století a na přelomu 8. a 9. století se rozšířilo i na Velkou Moravu. Postupně od 10. století zažívala církev na území českých zemí rozmach, který vyvrcholil ve 14. století. Po bitvě na Bílé Hoře se uskutečnila díky Řádu Jezuitů rekatolizace a protireformace. Nekatolické církve byly zakázány a až Toleranční patent vydaný 13. října 1781 ukončil pronásledování nekatolíků.  Římskokatolická církev stále dbala na svou výsadu pořádat veřejné bohoslužby a potlačovala víru lidí k ostatním církvím.

Ve dvacátých letech dvacátého století byla součástí každé obce  farnost, ovšem za komunistického režimu byly drobné farnosti zrušeny, lidé nebyli v této oblasti dostatečně vzděláváni a dnes je nedostatek kněžstva. Proto se v současné době musel velký počet farností spojit dohromady, z důvodu absence kněží.  Řády a řeholní kongregace jsou postaveny mimo strukturu farností.

Charakteristika

Katechismus katolické církve popisuje její specifika.  Eucharistická bohoslužba, tedy mše, je ústředním motivem liturgie. Její součástí je denní modlitba, která je založena na žalmech a ostatních biblických textech.  Nejvíce věřících žije na jižní a střední Moravě. Věřící z jiných katolických církví mohou své vyznání přeměnit na římskokatolické, a to v případě svatebního obřadu či migrace.

Organizační struktura

Základní jednotkou je diecéze, a ta se dále rozděluje na farnosti, které se dále sdružují do svazků. V České církevní provincii se tyto svazky nazývají vikariáty, v Moravské územní provincii jsou to děkanáty.

V České republice je římskokatolická církev rozčleněna na osm diecézí, které jsou shlukovány ve dvou církevních provinciích. V čele stojí arcibiskupové (metropolité). Česká církevní provincie v sobě ukrývá pět diecézí a moravská a slezská tři diecéze. Vojenský vikariát má zvláštní status a je situován při jednotkách Armády České republiky.  Biskupové obou diecézí vytváří Českou biskupskou konferenci, která disponuje statusem právnické osoby a tvoří zástupce celé katolické církve na území České republiky. U vlády České republiky je zastoupen Svatý stolec diplomaticky apoštolským nunciem.

Farnosti, které jsou nejmenšími jednotkami, pokrývají veškeré území České republiky. Kodex kanonického práva určuje fungování římskokatolické církve.

Apoštolský exarchát je organizačně a právně církevní útvar, který slouží pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu žijící v České republice.

Vedení církve a adresa

  • Česká republika: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6-Dejvice
  • Současný kardinál: Dominik Duka OP 
  • Web: www.cirkev.cz

Současné působení

V roce 1921 bylo věřících římských katolíků v Československu 81,97 % obyvatelstva, v roce 2011 10,37 %. Nejvíce věřících je na Moravě. Za významné katolické svátky jsou považovány Cyrilometodějské oslavy, Tříkrálová sbírka a Národní svatováclavská pouť. Největší světci, kteří se narodili či působili na území českého státu, jsou: sv. Ludmila, sv. Prokop, sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. Anežka Česká a Cyril a Metoděj.

Mezi největší a nejvýznamnější řády římskokatolické církve patří Řád Jezuitů (Tovaryštvo Ježíšovo), kteří se historicky na území českých zemí snažili zejména o rekatolizaci. V současné době je jejich hlavní činností pastorační a misijní činnost, soustředí se také na oblast vzdělávání a vědy. Díky jejich aktivitám byla v roce 2008 otevřena v Děčíne Křesťanská základní škola Navity.

Vzdělávání, sociální a kulturní činnost

Církev provozuje školský systém, stejně tak se stará o charitativní služby a systém zdravotnických zařízení. Největší charitativní organizací v České republice je Česká katolická charita. Mezi nejvýznamnější nemocniční zařízení patří Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Mezi velice významné katolické spolky patří Hnutí Světlo-Život, Hnutí za lepší svět či katolická charismatická obnova. Pro věřící vysílá pořady s náboženskou tématikou katolická televize TV Noe, Radio Proglas, weby vira.cz a  katolik.cz. Je vydáván známý katolický týdeník Matice cyrilometodějské. Pro děti vychází časopis Nezbeda. Mezi katolická nakladatelství patří Karmelitánské nakladatelství a Matice cyrilometodějská. Církev se intenzivně zapojuje do systému vzdělávání a provozuje mateřské, základní a střední školy, je zapojena do řízení tří teologických fakult.

 

Právě se děje

Další zprávy