Církev československá husitská

11. 11. 2014 14:06
Základy církve stojí na presbyteriánských zásadách, které obsahují episkopální prvky – podporují autoritu a správu v církvi prostřednictvím biskupů a dbají na předepsanou hierarchii v církvi.
Bohoslužba Církve československé husitské.
Bohoslužba Církve československé husitské. | Foto: Aktuálně.cz

Poslání

Tato česká národní církev v současné době působí v zejména České republice, méně na Slovensku. Usiluje o návrat k prvotní církvi, který znamená pravé jádro křesťanství. Pokračuje v učení Mistra Jana Husa, navazuje na husitství, které je označováno jako specifická forma českého křesťanství, nauka je inspirována radikálním křídlem české katolické moderny.

Zajímavosti

  • Datum založení: 8. 1. 1920
  • Státem uznaná byla až 15. 9. 1920
  • Registrace v České republice: 1. 9. 1991
  • Počet členů v České republice: 39 276
  • Počet členů na Slovensku: 1782
  • Počet věřících se neustále snižuje - v roce 1950 bylo evidováno 10,64 %, v roce 2011 to bylo 0,37 %.
  • Od roku 1947 mohou být duchovními také ženy.

Historie

Radikální skupina věřících římskokatolickou církev odmítala, zejména díky velice silnému vlivu habsburské monarchie, a odštěpení této církevní větve bylo projevem samostatnosti nejen Československého státu, ale také věřících. Hlavním důvodem oddělení bylo vést bohoslužby v českém jazyce, vyzdvihovat svátost večeře Páně pod obojím způsobem, chlebem a vínem, a šířit dobrovolný celibát a sociální práce.

V roce 1919 vznikl Klub reformních kněží v čele s Dr. Karlem Farským, který jako první radikální katolík sepsal bohoslužbu v českém jazyce a podporoval dobrovolnost celibátu. Tyto radikální myšlenky shlukovaly skupiny věřících a zasloužily se o založení mladé české církve.

Charakteristika

Učení klonící se ke staro-křesťanské, cyrilometodějské a reformační tradici vychází z Bible. Církev je označena za liturgickou a vyznačuje se presbyteriánstvím, je tedy možné, aby se na správě církve podíleli také laici. Navazuje na tradici prvokřesťanské obce a navrací se k Bohu směrem, který představil Ježíš z Nazareta

Plní poslání spásy pro lidi, kteří do této svaté obecné církve byli přivedeni, jinak by zemřeli beznadějí. Slouží sedmi svátostmi (svátost křtu, biřmování, Večeře Páně, pokání, manželství, útěchy nemocných, svěcení kněžstva).  Při svěcení kněžích je přenášena služba celé obecné církve Kristovy. Lidi spojuje láska k Hospodinu a nejvyšším je Duch Kristův. Za hlavní je považována svoboda svědomí, která je vnímána jako svoboda věřících vzhlížejících v poslušnosti, milosti a pravdě k Ježíši Kristu. Prezentuje střední cestu mezi katolickými sedmi svátostmi a protestanstvím s učením a řádem. Z tohoto důvodu nejsou její kostely příliš zdobeny. Ve znaku má kalich jako symbol přijímání pod obojí.  Celibát je dobrovolný, jelikož založení rodiny je chápáno jako přirozené právo každého katolíka.

Organizační struktura

Organizační struktura církve vychází z jejího historického působení a uspořádání. Nejvyšší vliv má v České republice, kde ji tvoří pět diecézí – pražská, brněnská, královehradecká, olomoucká a plzeňská, které v sobě skrývají na 350 církevních obcí. Na Slovensku je tvořena pouze jednou diecézí (bratislavskou), která má pod sebou čtyři obce. Náboženská obec v čele s farářem spadá pod příslušnou diecézi, kde je hlavou biskup a diecézní rada. Biskupové diecézí a laická veřejnost, která je volena stejně jako patriarcha, jsou členy Ústřední rady. Nejvyšším zákonodárným orgánem je Církevní sněm, dále Církevní zastupitelstvo. Patriarcha je nejvyšším představitelem.

Stupně církevní hierarchie jsou dále tvořeny shromážděním (Shromáždění obce, Diecézní shromáždění).

Vedení církve a adresa

  • Česká republika: Wuchterlova 523/5, Praha 6 -Dejvice, 160 00
  • Současný patriarcha: ThDr. Tomáš Butta, Th.D. (od roku 2006)
  • web: www.ccsh.cz

Současné působení

V současné době se snaží poskytovat duchovní péči dětem, mladistvým a dospělým, pro něž pořádá pravidelně biblické hodiny. Duchovní jsou vázáni zpovědním tajemstvím a je možné požádat o soukromou zpověď nebo pastorační rozhovor.

Církev se řídí Ústavou Církve československé husitské z roku 2005, kterou považuje za ústřední a základní dokument. Dle Ústavy je obec vedena farářem a radou starších a na vedení církve se pravidelně podílí také laická veřejnost.

neděli se pravidelně konají bohoslužby, které vychází z liturgií zakladatele církve dr. Karla Farského. Zároveň bohoslužba přistupuje ke dvěma vrcholům. Prvním je zvěstování Božího slova, druhým je zpřítomnění Krista, který zastupuje živého Pána církve.

Vzdělávání, sociální a kulturní činnost

Pořádá pro veřejnost semináře, přípravu ke svátostem, pro děti biblické hodiny a letní tábory. Pod záštitou církve je provozována škola Archa, Speciální škola, Hudební škola Harmonie a Husův institut teologických studií. Rozvíjí spolupráci s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

Pro věřící je k dispozici církevní tisk z nakladatelství Blahoslav, týdeník Český zápas a časopis Cesta pro děti a mládež. Je zapojena do sociálních prací v rámci charitativní a diakonické činnosti v náboženských obcích, vyvíjí humanitární pomoc, provozuje kulturní zařízení, spolupracuje s dětskými domovy, domovy pro handicapované a domovy pro seniory.

 

Právě se děje

Další zprávy