Všeobecná zdravotní pojišťovna

30. 10. 2011 11:21
Všeobecná zdravotní pojišťovna - VZP - je největším poskytovatelem veřejného zdravotního pojištění v České republice.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) je největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Má asi 4,5 tisíce zaměstnanců a v roce 2010 měla téměř 6,3 milionů pojištěnců.

Stejně jako takzvané oborové zdravotní pojišťovny, má za úkol poskytovat veřejné zdravotní pojištění, z něhož je hrazena zdravotní péče pojištěnců.

Jedná se o svého druhu výkon veřejné správy a zahrnuje výběr pojistného od pojištěnců, jejich zaměstnavatelů, případně od státu. Dále hrazení nákladů na léčbu pojištěnců na území našeho státu i mimo něj.

Tento druh pojištění je odlišný od soukromého zdravotního pojištění, vzniká ze zákona a zahrnuje občany ČR těchto kategorií: osoby samostaně výdělečně činné, osoby na něž se vztahuje § 7 zák. č. 48/1997 Sb. (nezaopatřené děti, studenti, důchodci, nezaměstnaní).

Jeho základním principem je vzájemná solidarita. To v praxi znamená, že výše pojistného je pro každou příjmovou skupinu odlišná a vybrané prostředky jsou hromaděny ve fondu zdravotního pojištění a z něj čerpány v potřebném rozsahu bez ohledu na sociální status pojištěnce. Tento základní princip byl do jisté míry narušen jednak zavedením regulačních poplatků v roce 2008 (protože jejich výše nezohledňuje příjem plátce) a jednak zavedením stropu pojistného, který v roce 2011 činil 72-násobek průměrné mzdy - 1 781 280 Kč.

Výše pojistného je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda, ze které zaměstnavatel 4,5 % strhává a 9 % připočítává.

Postavení VZP v porovnání s oborovými pojišťovnami, kterých je sedm, je odlišné, neboť je zřizována státem. V případě pádu některé z oborových pojišťoven, např. z důvodu krachu či nesplnění zákonné podmínky 100 tisíc pojištěnců v registru, jsou její klienti automaticky převedeni k VZP.

Projekt IZIP

Pro rok 2012 bylo naplánováno dokončení projektu Elektronické zdravotní knížky, který VZP zadala firmě IZIP.

Cílem projektu je vytvoření celostátní platformy zdravotnického informačního systému, jenž by propojoval pacienty s ošetřujícími lékaři a oběma stranám umožňoval on-line přístup k pacientské dokumentaci. Tento systém by měl také usnadňovat zorientování v chronické medikaci a anamnéze, pokud se pacient dostane do rukou nového lékaře.

Kromě databáze ve správě VZP, budou existovat i technické prvky, jako čipové karty pro lékaře i pacienty. Jejich prostřednictvím budou obě strany vlastně potvrzovat provedení příslušného výkonu. Velkou výhodou mají být elektronické recepty, jež mají zamezit nepřehlednému, vícenásobnému předepisování podobných léků.

Úsporu by měl přinést chronologický přehled všech provedených laboratorních vyšetření. VZP počítá s přibližně 2,4 miliony potenciálních uživatelů. Projekt čelil kritice kvůli odkládání jeho dokončení a narůstající ceně, která se již vyhoupla na dvě miliardy korun. Uvažovalo se i o jeho zrušení. Problematickou se ukázala i skutečná identita hlavních akcionářů společnosti.

Kritika VZP

VZP bývá kritizována pro pokusy o netransparentní obchodní kroky, nekorektní nakládání s osobními údaji svých pojištěnců či špatné hospodaření.

V její bilanci se odráží průběh krize z let 2008 - 2011. Navzdory oživení průmyslové výroby a exportu ČR se výběr pojistného snížil, jelikož podniky zvyšovaly efektivitu, což přímo zvýšilo nezaměstnanost a v některých odvětvích snížilo mzdy. V roce 2010 poklesly oproti předchozímu roku příjmy VZP o 0,6 % i přes nárůst počtu pojištěnců. Objem nákladů na zdravotní péči hrazených z fondu pojišťovny přesáhl v roce 2010 140 miliard, přičemž příjmy z pojištění nedosáhly 138 miliard.

Technické informace

VZP má kód 111 a byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb. 1. ledna 1992, podle kterého vede i registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Do jejích orgánů je část členů volena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a vládou. Orgány VZP jsou Správní rada (10 členů jmenovaných vládou, 20 parlamentem), Dozorčí rada (3 členové jmenováni vládou, 10 parlamentem) a Výbor pro audit sestávající ze tří členů.

Ředitele, kterým byl v dubnu 2006 zvolen Jan Horák, jmenuje a odvolává Správní rada. Horák byl nicméně do funkce zvolen Parlamentem. Předtím působil na pozici ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jako dceřiná společnost VZP vznikla 16.1.2004 VZP jako akciová společnost. Důvodem byla novela zákona číslo 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, na základě kterého nebyla VZP oprávněna nadále vykonávat činnost provozovatele smluvního (soukromého) zdravotního pojištění.

VZP je členem Asociace mezinárodních neziskových zdravotních a nemocenských pojišťoven, Evropské sítě boje proti podvodům a korupci ve zdravotnictví a Mezinárodní asociace vzájemných pojišťoven.

 

Právě se děje

Další zprávy