reklama
 
 

Českobratrská církev evangelická

17. 11. 2014 15:09
Představuje největší protestantskou církev v České republice.

Poslání

Navazuje na církev evangelickou augsburského (luterského) vyznání, stejně jako na helvétské (reformované) vyznání.

Zajímavosti

  • Datum založení: 17. a 18. prosince 1918
  • Registrace v České republice: 1. 9. 1991
  • Počet členů v České republice:  51 936
  • Čelenem byla také Milada Horáková a Jan Palach.

Historie

Toleranční patent z roku 1781 povolil v českých zemích dvě protestantské církve, augsburskou a helvétskou. České sbory se sloučily až v prosinci roku 1918.

Za druhé světové války byla tajně vyučována teologie. Za období komunismu byli kazatelé a členové vězněni, a bylo jim zakazováno vykonávat duchovenskou službu.

Charakteristika

Církev byla chápána jako pokračovatelka husitského hnutí, tradice české reformace, Jednoty bratské a církve podobojí.  Charakteristickým rysem je, že víra uznává evangelium Ježíše Krista, které je podpořeno Písmem Starého a Nového zákona.

Organizační struktura

V církevní struktuře jsou dominantní sbory: sbor farní, seniorátní a povšechný.  Základní jednotkou je farní sbor, který spravuje presbyterstvo (staršovstvo). To volí členové sboru sborovým shromážděním, které volí také faráře.  Farář a kurátor jsou představiteli a zástupci sboru. Tyto sbory se shlukují v obvodech do seniorátních sborů (seniorátů), které společně vykonávají církevní činnost a správu. Konvent, který je seniorátním shromážděním, rozhoduje o činnosti sborů. Členy jsou poslanci jednotlivých sborů, kteří jsou voleni na čtyřleté funkční období. Seniorátní výbor je v čele se seniorem a seniorátním kurátorem volen na šestileté období. Skládá se z presbyterů a farářů. Za sídlo je určen ten sbor, ve kterém je senior farářem. Na nejvyšší správní úroveň dosahuje povšechný sbor, který zastřešuje celou církev.

Synodní rada spravuje celou církev a představuje ji šest volených osob, kteří se skládají ze tří farářů a tří laiků. Synod představuje nejvyšší řídící a zákonodárné shromáždění. Je složen z volených poslanců. Synodní senior a synodní kurátor jednají jménem celé církve.

Vedení církve a adresa

  • Česká republika: Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 110 00
  • Současný patriarcha: synodní senior Joel Ruml
  • Web: www.e-cirkev.cz

Současné působení

Věřící se účastní pravidelných bohoslužeb, které jsou přístupné křesťanům i nevěřícím. Jsou předčítány modlitby, zpěvy duchovních písní, je oslavována Kristova památka prostřednictvím výsluhy chleba a vína. Součástí křesťanské bohoslužby je svátost večeře Páně se zvěstováním Božího slova.

Vzdělávání, sociální a kulturní činnost

Církev spolupracuje s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, střední vzdělání zajišťují partnerské střední školy v Praze, Brně, Náchodě a Olomouci. Byla obnovena Diakonie Českobratrské církve evangelické, jež je situována do 29 středisek ve všech regionech České republiky a snaží se pomoci v oblasti zdravotní, sociální a pastorační. Pečuje o lidi, kteří jsou zdravotně postižení nebo o lidi, kteří se dostali do tíživé životní situace. Je zapojena do provozování osmi speciálních škol pro žáky s kombinovaným či mentálním postižením. Z publikační činnosti církve jsou stěžejními časopisy Český bratr a Nota do nebe.

Po sametové revoluci církev obnovila svou činnost Diakonie. Zapojuje se do oblastí vzdělávání mládeže a pomoci bližním.

17. 11. 2014 15:09

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama