reklama
 
 

Evangelická církev

23. 11. 2014 11:59
V některých případech je označována jako protestantská církev, což je chápáno spíše jako nadřazený pojem k církvi evangelické.

Poslání

Ústředním posláním je šíření evangelia Ježíše Krista a umocňování víry v Trojjediného Boha, uchovávání náboženské víry, která je upevňována pastorální péčí. Snaží se oslovit mladé lidi, kteří by se do církve zapojili. Podstata evangelia spočívá v učení spásy skrze víru v Ježíše Krista. Slovo evangelion pochází z řečtiny a v překladu znamená “dobrá zpráva”.

Zajímavosti

  • Registrace v České republice: 1. 9. 1991
  • Počet členů v České republice: 60 098
  • Počet členů na svět: 90-100 milionů
  • Augsburská církev vychází mimo jiné z učení Dr. Martina Luthera.

Historie

Kořeny nejstarší církve v České republice (Evangelické církve augsburského vyznání) sahají do 15. století. V roce 1781 byl vydán toleranční patent, který zamezil pronásledování evangelíků a bylo umožněno volně vyznávat evangelickou církev augsburského a evangelickou církev helvetského vyznání. První Československá republika oddělila v rámci církví české země a Slovensko, a za dob nacistického režimu nebylo evangelíkům přáno. Stejně jako tomu bylo mezi obdobím 1948-1989. Evangelické církve se svobodně v České republice mohly rozvíjet až po roce 1989. Celosvětově se evangelické hnutí se rozšířilo zejména v 18. a 19. století, kdy se dostalo z Británie do Spojených států amerických.

Nauka

Ústředním posláním je šíření evangelia Ježíše Krista, vyznává víru v Trojjediného Boha. Snaží se svou vírou oslovit zejména mladou generaci. Za evangelickou církev jsou označovány kalvínské, luterské a metodistické církve. V České republice je zastoupena Českobratrskou církví evangelickou či Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání. Službou boží je přisluhování Slovem a svátostmi.

Organizační struktura

Církve působí jako nezávislé samosprávní jednotky, které naplňují své poslání na daném území či státu. Evangelické církve spolu v rámci luterských či kalvínských organizací spolupracují. V evangelické církvi tvoří základní jednotku sbor, v čele s představenstvem a farářem. Konvent je nejvyšším orgánem evangelické církve. Presbyterstvo řídí sbor, tzv. sborové presbyterstvo, které je tvořeno sborovým farářem, kurátorem, dozorcem a volenými presbytery. Synod je nejvyšší orgán církve.

Vedení církve a adresa

  • Česká republika: : Na Nivách 259/7, 73701 Český Těšín
  • Současný patriarcha: Mgr. Jan Wacławek (EC Augsburského vyznání)
  • Web: www.e-cirkev.cz, www.umc.cz

Současné působení

Různé typy evangelického vyznání jsou rozšířeny po celém světě. Početně je zastoupeno britské konzervativní evangelické vyznání, centristické evangelické vyznání a post-evangelické, které nese označení jako moderní evangelické vyznání.  Moderní evangelíci se vyznačují slabou návštěvou kostela a rozmanitostí své víry.

Dále jsou tato vyznání rozdělena na příslušné evangelické církve daných států. Nejvíce evangelíků žije ve Spojených státech amerických, kde jich je evidováno 94,38 milionů a následně v Brazílii, kde jich je evidováno 51,33 milionů.

Vzdělávání, sociální a kulturní činnost

Ústředním motivem je náboženská výchova. Církve spolupracují s Univerzitou Karlovou v Praze na Evangelické teologické fakultě nebo s univerzitou Komenského v Bratislavě na Evangelické bohoslovecké fakultě. Věřícím vydává časopis a publikuje aktuální dění na webových stránkách církve. Součástí církve jsou také diakonie.

V každém státě Evropské unie stejně tak v USA je možné dosáhnout na vybraných univerzitách odpovídajícího vzdělání.

23. 11. 2014 11:59

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama