Etický kodex Aktuálně.cz

Aktuálně.cz Aktuálně.cz
6. 1. 2014 16:32
Zásady redakční nezávislosti mediálního domu Economia, který provozuje on-line deník Aktuálně.cz.
Newsroom vydavatelství Economia.
Newsroom vydavatelství Economia. | Foto: Economia

Vážíme si našich čtenářů.

Naší odpovědností proto je, aby informace, které poskytujeme, byly pravdivé, úplné a nezkreslené. Čtenářům může obsah, který vytváříme, sloužit k jejich profesionálnímu či osobnímu rozhodování a často je pro ně důležitým zdrojem informací. Z toho pro nás vyplývá mimořádná zodpovědnost.

Zájem našich čtenářů je vždy prvotní. Nesloužíme zájmům zdrojů informací, například firem, politiků či lobbistů. Redaktoři, fotografové i další zaměstnanci společnosti nebrání pouze svou nezávislost a reputaci, ale i nezávislost periodik, pro která pracují, stejně jako svých kolegů.

O základním zaměření titulů, jejich pozici v rámci trhu a způsobu výroby obsahu rozhoduje představenstvo vydavatele. Koncepci titulů i work flow newsroomu předkládá představenstvu ředitel redakcí. Odsouhlasená koncepce se stává závazným rámcem pro redakční práci. Vydavatel garantuje redaktorům plnou svobodu k novinářské tvůrčí práci v rámci zaměření titulu a schválené koncepce.

Tituly mediálního domu Economia podporují principy demokracie a tržní společnosti založené na volné konkurenci subjektů. Neposkytují prostor propagaci extrémních názorů směřujících k diskriminaci a potlačování lidských práv. Při své práci se redaktoři řídí zákony České republiky.

Pozn.: Jako redaktoři jsou pro účely tohoto kodexu chápáni všichni, kdo se podílejí na zpracování textových i obrazových materiálů, tj. autoři, editoři, vedoucí vydání, webeditoři, grafičtí redaktoři, fotografové, fotoeditoři a další bez ohledu na druh právního vztahu k vydavateli.

1. PRÁCE S INFORMACEMI

- Redaktoři přinášejí čtenáři co nejpřesnější a nejúplnější informace. Dbají na to, aby je nezkreslili například použitím nevhodného titulku či nevhodně zvolenou doprovodnou fotografií.

- Fotografové a fotoeditoři by se měli vyvarovat manipulace s fotografiemi, pokud se nejedná o koláž. Žádné objekty či osoby nesmí být vyretušovány z původního snímku. Výřezy z fotografie jsou povoleny, manipulace s barevností by měla být minimální. Digitálně upravené fotografie (montáže, ilustrace) musí vždy být viditelně označeny.

- Ve svých materiálech redaktoři rozlišují faktické údaje, osobní názory, hodnotící soudy a spekulace.

- Přímé citace by neměly být upravovány. Pokud úpravu vyžadují, nesmí být kráceny či jinak upravovány tak, aby byl změněn jejich význam.

- Každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná a mohla by kohokoli poškodit, musí být neprodleně opravena.

- Ti, kterých se týká zveřejňovaná negativní informace, musí vždy dostat možnost k vyjádření.

- Osobám, se kterými mluví a jež žádá o informace, se redaktor musí představit jako novinář. Výjimky se týkají například testování kvality služeb a citlivé investigativní práce – v tom případě je musí schválit šéfredaktor.

- Redaktoři si všechny rozhovory, ze kterých hodlají použít informace pro svou práci, zaznamenávají.

- Redaktor je povinen archivovat si podklady, ze kterých vycházel při přípravě materiálu, po nezbytně nutnou dobu.

- Redaktor je povinen upozornit šéfredaktora na článek, jehož zveřejnění může být spojeno s rizikem žaloby.

- Redaktoři nesmí zdrojům za informace platit. Výjimku může udělit šéfredaktor po schválení ředitelem redakcí.

- Veškeré osobní údaje shromážděné, zpracované a použité pro redakční účely jsou předmětem redakčního tajemství.

- Redaktoři nesmí vydávat svoje starší materiály za nové.

- Redaktoři nesmí používat sprostá slova. Stejně nepoužívají jiné hanlivé výrazy či urážky.

2. PRÁCE SE ZDROJI

- Redaktoři nepublikují zpravodajské články vycházející pouze z informací jednoho zdroje, za potvrzenou se považuje informace potvrzená minimálně dvěma na sobě nezávislými zdroji. Výjimkou jsou agenturní zprávy, články statistického charakteru, zpravodajství o projevech politiků a podobné články, u kterých je zřejmý zdroj původu informace.

- Redaktoři vždy uvádějí zdroje, z nichž čerpali, stejně tak uvádějí zdroje u fotografií či videí. Při přebírání informací z jiných médií uvádějí jejich původ. Používání fiktivních zdrojů je zakázáno.

- Ve výjimečných případech je možné čerpat pouze z informací jednoho zdroje. Publikování takové informace schvaluje šéfredaktor.

- Považuje se za přípustné využívat institut nejmenovaného zdroje za účelem jeho ochrany. Identitu takového zdroje redakce nezveřejní, musí jej však znát šéfredaktor titulu, ve kterém se informace od nejmenovaného zdroje zveřejňuje. Nestane-li se tak, nemůže být článek publikován, protože šéfredaktor za něj nemůže přijmout odpovědnost.

3. RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ

- Redaktoři respektují soukromí osob, o nichž přinášejí informace. Veřejně známí lidé požívají menší ochrany soukromí než ostatní občané. Důvodem je zvýšená odpovědnost veřejně známých lidí za jejich jednání vůči společnosti.

- Vyžaduje-li investigativní práce narušení soukromí, lze to zdůvodnit jen veřejným zájmem informovat. Takový postup musí předem schválit šéfredaktor i ředitel redakcí.

- Není dovoleno fotografovat jakékoli osoby v jejich soukromém prostoru bez jejich souhlasu, tj. ani v místě jejich dovolené apod.

- Pokud si to dotazovaná osoba nepřeje, nesmí jí redaktor pokládat další otázky, obtěžovat ji telefonáty či musí na přání opustit její soukromý pozemek. Výjimkou mohou být veřejně činné osoby v případě, že se jedná o veřejný zájem.

- Redakce neposkytuje materiály k autorizaci.

- Redakce neuznává institut autorizace rozhovoru. Výjimku musí povolit ředitel redakcí. Pravidla vedení každého rozhovoru domluví redaktor s interviewovaným předem. Redaktor nedovolí dodatečné zásahy do textu rozhovoru, které mají jiný než zpřesňující charakter.

- Redaktoři dodržují zásadu presumpce neviny. Jména obviněných a obžalovaných uvádějí pouze v případě, je-li to ve veřejném zájmu. Neidentifikují v článcích příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich výslovného souhlasu.

- Redaktoři by neměli zdůrazňovat rasový původ, náboženské vyznání či sexuální orientaci jedince, o kterém píší, pokud to není nezbytně nutné a není to důležitý kontext informací (např. rasově motivovaný útok).

4. ZACHÁZENÍ S ODPOSLECHY

- Tituly mediálního domu Economia nepublikují informace z odposlechnutých rozhovorů, pokud taková informace není jednoznačně ve veřejném zájmu. Za vyhodnocení takové situace odpovídá šéfredaktor daného titulu, zveřejnění navíc podléhá schválení ředitele redakcí.

5. OPRAVY CHYB

- O požadavcích na opravu chyby či omluvu, event. o žádosti o uveřejnění odpovědi dle tiskového zákona, informují šéfredaktoři titulů ředitele redakcí a právníka vydavatelství. O dobrovolném uveřejnění oprav a odpovědí rozhoduje na návrh šéfredaktora ředitel redakcí. Opravy, omluvy či odpovědi se uveřejňují za podmínek definovaných tiskovým zákonem, občanským zákoníkem či pravomocným soudním rozhodnutím či schváleným smírem (dohodou o narovnání).

- Pokud se redaktor dozví o faktické chybě ve svém již publikovaném materiálu, je povinen o tom informovat svého nadřízeného a navrhnout způsob opravy chyby.

- Redaktor je povinen vynaložit maximální úsilí na ověření informací a dbá na to, aby fakta, která připravuje k publikaci, byla přesná. Opakované chybování vede po písemném upozornění k ukončení spolupráce s dotyčným redaktorem.

6. KONFLIKT ZÁJMŮ

- Pokud redaktorovi hrozí při výkonu práce jakýkoli konflikt zájmů, je povinen to sdělit šéfredaktorovi a takové práci se vyhnout.

- Politická a občanská angažovanost redaktora nesmí být v rozporu s novinářskou nezávislostí a nesmí poškozovat dobré jméno titulu a vydavatele. Redaktoři na ni musí upozornit svého šéfredaktora.

- Na zpravodajských stranách není možné uveřejnit text, ve kterém autor informuje o činnosti organizace, ve které sám působí. Výjimkou jsou publicistické strany. V tomto případě však musí být výslovně uvedená příslušnost autora k dané organizaci.

- Redaktoři při své práci nepřijímají dary od lidí a firem. Netýká se to symbolických dárků či běžného pohoštění. Pokud by odmítnutí hodnotného daru bylo nezdvořilé, redaktor tento dar může přijmout za redakci, která jej pak věnuje charitě. Při přijímání daru to oznámí dárci.

- Redaktor vždy informuje svého nadřízeného, když má přijmout jakékoli ocenění od nadací, státních orgánů či jiných subjektů.

- Jsme si vědomi konfliktu zájmů, ke kterému může dojít, protože akcionář mediálního domu Economia podniká v dalších odvětvích ekonomiky. Tento konflikt zájmů nesmí nikdy vést k tomu, abychom se informacím z těchto odvětví vyhýbali, psali o nich z důvodu konfliktu zájmů méně, více nebo jinak, než píšeme o jiných částech ekonomiky. Totéž platí o informacích o firmách, ve kterých má akcionář společnosti Economia majetkový podíl. Naší profesionální povinností je informovat o nich ve stejném rozsahu, jako by tento konflikt neexistoval. Není-li to zcela zřejmé ze samotného článku, vždy na konflikt zájmů explicitně upozorníme.

7. ZNEUŽITÍ INFORMACÍ

- Redaktor při přípravě materiálů pracuje i s neveřejnými informacemi, nebo se je může dozvědět v rámci běžné redakční práce. Ty však nesmí využívat k vlastnímu obohacení, či poskytnout tuto výhodu jiným s cílem obohatit se (například používat informace z burzy či o cenných papírech k vlastnímu či cizímu finančnímu obohacení).

8. ODDĚLENÍ REDAKČNÍCH A KOMERČNÍCH ZÁMĚRŮ

- Redaktoři se nepodílejí na náboru inzerce. Redaktor nesmí slibovat článek výměnou za inzerci.

- Inzertní části všech titulů jsou zřetelně odlišeny od redakčních. Stejně tak jsou v internetových verzích odlišeny komerční prezentace či sponzorovaný obsah. Sdělení vydavatele jsou jako taková označena.

9. SLUŽEBNÍ CESTY

- Redaktoři mohou v některých případech a po schválení šéfredaktorem cestovat za peníze vlád a neziskových organizací v souvislosti s přípravou příspěvků pro vydavatele.

- Ve výjimečných případech může redaktor cestovat za peníze třetí osoby, pokud má cesta pro titul jednoznačnou zpravodajskou hodnotu a na základě předloženého programu cesty. Takovou cestu musí schválit na návrh šéfredaktora ředitel redakcí.

10. SPOLUPRÁCE S JINÝMI MÉDII

- Redaktoři, kteří jsou zaměstnanci vydavatele, nespolupracují s médii, která jsou přímými konkurenty vydavatele.

- S ostatními médii mohou redaktoři, kteří jsou zaměstnanci vydavatele, spolupracovat, pokud jsou v nich identifikováni jako redaktoři, autoři, spolupracovníci nebo přispěvatelé příslušného titulu mediálního domu Economia. Spolupráci musí předem povolit šéfredaktor, v případě šéfredaktorů ředitel redakcí.

- Pro redaktory, kteří jsou zaměstnanci vydavatele, zároveň platí zákaz výkonu jiné výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti vydavatele bez předchozího písemného souhlasu vydavatele ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.

- Redaktoři, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele, mohou spolupracovat s ostatními vydavatelstvími (mimo tituly vydavatelství Economia), pokud tím nedojde nebo nemůže dojít k poškození práv a oprávněných zájmů vydavatele.

11. CHOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

- Společnost Economia samozřejmě respektuje právo každého redaktora na jeho soukromý život. Redaktoři však musí mít vždy na paměti, že jejich postoje a názory mohou být vnímané jako postoje titulů, pro která píší. Pro publikování na sociálních sítích (blogy, Facebook, Twitter, Google+ a další) proto musí redaktoři dodržovat stejná pravidla, která platí pro jejich práci obecně.

- Při publikování na sociálních sítích musí dodržovat standardy, které platí pro publikování v titulech, ve kterých působí.

- Na všech sociálních sítích, diskusích či jiných zpravodajských webech by měli redaktoři vystupovat pod vlastním jménem či přezdívkou, která je jednoznačně identifikuje. V žádném případě nesmí vystupovat pod cizí/falešnou identitou. Tu nesmí používat ani k získávání informací pro svoji práci.

- Redaktoři smí volně vyjadřovat své politické názory či sdílet odkazy na konkurenční média (týká se především případů, kdy se vlastní redakce danými tématy nezaobírá), pokud však přitom nezveřejní důležité interní redakční informace. Naopak kritizovat na sociálních sítích práci kolegů, byť z jiné redakce, je nevhodné, stejně jako šíření informací o zákaznících, obchodních partnerech či dodavatelích.

- Redaktoři publikují přednostně v médiu, pro které pracují, ne na sociálních sítích. Výjimkou jsou situace, kdy je informace prvně zveřejněna na sociálních sítích s výzvou, aby ji čtenáři doplnili. Ideálním způsobem publikace je vložení odkazu na článek, video či fotogalerii, která již byla publikována v jednom z médií společnosti Economia.

- Redaktor se může domnívat, že veřejné osoby (politici či celebrity) vystupují na sociálních sítích stejně, jako by se chovaly ve veřejných fórech. I přesto se ale redaktor snaží informace ověřit i jinak. Pokud to není možné, lze je publikovat, avšak je nutné uvést, že jde o informace získané ze sociálních sítí, nejlépe přímo z profilu či stránky citovaného. Redaktor samozřejmě musí ověřit pravost identity zmiňované osoby. O lidech, kteří nejsou veřejně činní, redaktor nepíše, pokud to není ve veřejném zájmu.

- Zaměstnanci i další spolupracovníci mediálního domu Economia nesmí vkládat na sociální sítě příspěvky, které souvisí s obchodní politikou firmy, a to ani v případě, že by chtěli zveřejnit svůj vlastní názor na situaci.

Tento kodex je účinný od 15. března 2015 a platí pro všechny tištěné a elektronické tituly mediálního domu Economia. 

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 43 minutami

Bývalý hongkongský magnát stráví šest let za mřížemi, kritizoval Čínu

Soud v Hongkongu poslal do vězení na pět let a devět měsíců bývalého mediálního magnáta Jimmyho Laie, který patří k největším hongkongským kritikům Číny. Soud ho již dříve shledal vinným z podvodu. Podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch se jedná o odplatu čínských úřadů za podporu prodemokratického hnutí v bývalé britské kolonii.

Soud Laie uznal vinným z podvodů, ve kterých figurovaly jeho společnosti, a to včetně vydavatelství známého liberálního deníku Apple Daily. Lai je ve vězení od konce roku 2020, protože byl odsouzen za nedovolené shromažďování.

Soudce, který vydal nový rozsudek, uvedl, že odsouzení bývalého magnáta není útokem na svobodu tisku. Jiného názoru jsou ale lidskoprávní organizace, podle kterých soud nedodržoval práva obžalovaného. "Kriminální případ vypracovaný Pekingem proti Jimmymu Laiovi je odplata proti vedoucímu stoupenci demokracie a svobody tisku v Hongkongu," uvedla Maya Wangová z organizace Human Rights Watch.

Zdroj: ČTK
před 48 minutami

Končí šéf nakladatelství Penguin Random House, koupi rivala mu zakázal soud

Po neúspěšném pokusu o spojení s rivalem končí ve funkci Markus Dohle, ředitel největšího vydavatelského domu na světě Penguin Random House. Jak píše agentura AP, odchází ke konci roku. "Po téměř 15 letech v představenstvu předávám otěže," uvedl. Rozhodl se tak poté, co americký soud firmě minulý měsíc zakázal, aby za 2,18 miliardy dolarů, v přepočtu 54 miliard korun, koupila konkurenční nakladatelství Simon & Schuster.

V ostře sledovaném antimonopolním případu soudkyně dala za pravdu ministerstvu spravedlnosti USA, které plánovanou fúzi zažalovalo z obav, že drasticky sníží konkurenci na knižním trhu a povede k nižším honorářům pro autory. Toto úsilí za Penguin Random House vedl právě nyní končící šéf Markus Dohle. Nahradí jej o šest let mladší manažer indického původu Nihar Malaviya, který ho dosud zastupoval a měl na starost americkou divizi.

Čtyřiapadesátiletý Dohle ve firmě pracoval od roku 1994, smlouvu měl do prosince 2025. Jeho odchod potvrdila německá mediální společnosti Bertelsmann, jež Penguin Random House vlastní. "Mrzí nás jeho rozhodnutí odejít. Pod jeho vedením se firma zaměřovala na růst a ziskovost. Knižní divize má dnes více než dvojnásobný obrat a čtyřnásobný zisk, než když nastupoval," doplňuje Christopher Mohn, předseda dozorčí rady Bertelsmannu.

Bertelsmann se ve smlouvě zavázal, že v případě neúspěchu fúze zaplatí majiteli Simon & Schuster, což je firma Paramount Global, pokutu okolo 200 milionů dolarů, to znamená pět miliard korun, doplňuje deník New York Times. Další nemalé výdaje bude mít vlastník Penguin Random House s uhrazením nákladů obhajoby proti žalobě ze strany ministerstva spravedlnosti.

Zdroj: AP
Další zprávy