Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Program úspory energie s rozumem

komerční obsah
4. 10. 2017 14:35
V poslední době mnoho publikačních materiálů vybízí k čerpání evropských a národních prostředků na „zateplení budov“.
Foto: komerční obsah

Hlavním lákadlem jsou pro oblast  rodinných domů , bytových domů , budov ve veřejném sektoru  nebo objektů v podnikatelském sektoru dostupné dotační prostředky. Nabízí se ovšem otázka Proč se mám do něčeho takového pouštět, když je podání žádosti tak složité a celá akce s dotací by mohla vyjít díky všem požadavkům dráž? Odpověď na tuto otázku a mnoho dalších lze nalézt v programu Ministerstva průmyslu a obchodu "Úspory energie s rozumem".

Cílem programu je vysvětlit přínos realizace kvalitních energeticky úsporných projektů a tento přínos demonstrovat na realizovaných projektech. Vysvětlit široké veřejnosti, že podstata realizace není v příležitosti čerpat dotační prostředky, ale že příležitost pro budoucí snížení provozních finančních prostředků a ochranu životního prostředí je v optimální kombinaci energeticky úsporných opatření, kdy by mělo platit heslo, že "Investovat do úspor energie se vyplatí".

Program odpovídá na otázku "Proč bych se měl do něčeho takového pouštět, když je dosažitelnost dotace tak složitá a celá akce s dotací mi peníze nemusela ušetřit". Odpověď tkví ve způsobu pomoci při realizaci energeticky úsporného projektu, který se vyplatí.

Jakým způsobem je možné tento přístup realizovat?

V rámci programu "Úspory energie s rozumem" ve vazbě na Státní program na podporu úspor energie (program EFEKT ) je možné čerpat neinvestiční prostředky na přípravu energeticky úsporného projektu se zásadami dobré praxe. Příprava tkví ve zpracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení, ve které bude návrh optimální, proveditelné a kvalitní kombinace energeticky úsporných opatření, která se vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při maximálně dosažitelném objemu úspor energie a tím i maximálním snížením provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie. Součástí by mělo být i zhodnocení možností financování realizace. V tento moment je důležité zmínit přínosy dotačních programů podpory. Možnost čerpání dotace může snížit návratnost Vámi vložených investic. Nemůže plně zastoupit veškeré potřebné investiční prostředky a nebývá úplně "zadarmo", protože je třeba splnit nějaké podmínky poskytnutí dotace.
Také prostředky na zpracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení jsou poskytovány po splnění příslušných podmínek, a to paušální částkou stanovenou jednotlivě podle zaměření programu.

Foto: komerční obsah

Kdo studii proveditelnosti v podobě energetického posouzení zpracuje?

I na toto program myslí a na jednom místě nabízí odkaz na experty z oblasti zpracovávání energetických dokumentů a na poskytovatele energetických služeb, ze kterých je možné vybrat. Nástavbou na tyto seznamy je certifikace prověřených "garantů" . Tato certifikace je založena na základě evidence projektů připravených a realizovaných ze strany garanta, které naplňují prvky projektů dobré praxe.

Jaké jsou podmínky účasti v programu?

Podmínkou účasti v programu v podobě vstupu do evidence je:
• příprava kvalitního energeticky úsporného projektu obsahujícího komplex vhodných energeticky úsporných opatření v podobě projektu se zásadami dobré praxe (v sektoru bydlení, ve veřejném sektoru a v privátním sektoru) zpracováním dokumentu v podobě energetického posouzení podle podmínek programu,
• zapsání požadovaných informací do příslušných formulářů v evidenčním systému programu,
• kvalitně navržená energeticky úsporná opatření připravená k realizaci při splnění technických norem, standardních instalačních a technologických postupů a dalších pravidel dosažení kvality bez využití investičních dotací z operačních nebo národních podpůrných programů.

Co musí učinit majitel budovy a příslušného energetického hospodářství pro zapojení do programu?

Vybrat si garanta projektu, který zpracuje energetické posouzení, vysvětlí návrhy vhodných opatření, seznámí s možností financování projektu, provede realizací a projekt zaeviduje.

A co dál?

Kromě výše uvedeného bude každoročně vyhlášena soutěž o nejlepší energeticky úsporný projekt řešený ve své kategorii, který bude soutěží vlastníků objektů nebo zařízení, ale zejména soutěží realizátorů energeticky úsporných projektů, tedy podpora kvalitních podnikatelských subjektů a řešení.

Pro ty co chtějí vědět víc

Koncepce programu je poměrně jednoduchá, ale přitom obsahuje kombinaci různých synergických přínosů, které vysoce předčí objem vynaložených dotačních prostředků, které nejsou ve srovnání s ostatními dotačními programy na velmi nízké úrovni. V následujícím přehledu jsou vyjmenované hlavní očekávané přínosy programu:
• významná podpora plnění cíle dle Národního akčního plánu energetické účinnosti pomocí dodatečných opatření mimo rámec dotačních programů,
• udržení alternativního schématu plnění cíle dle Národního akčního plánu energetické účinnosti,
• nastartování přípravy pro období po roce 2020, kdy budou dostupné dotační prostředky podstatně omezeny a bude přistoupeno k tradičnímu fungování motivací, pobídek a trhu v oblasti spotřeby energie a úspor,
• získání podstatných informací o stavu v oblasti spotřeby energie a stanovení potenciálu úspor energie v sektoru bydlení, ve veřejném sektoru i v privátním sektoru,
• nové podnikatelské příležitosti pro firmy orientované na trh s energií a poskytování služeb v oblasti spotřeby energie (podstatný efekt ve snižování nezaměstnanosti napříč všemi kraji),
• zkvalitnění přípravy a realizace energeticky úsporných opatření,
• zkvalitnění zpracování PENB (průkazů energetické náročnosti budov).

Další možností je získání dotace na zpracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení v rámci aktivity s názvem "Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe ", která má sloužit k získání informací a povědomí o tom, jaká všechna energeticky úsporná opatření je možné v příslušných objektech provádět, jaký je odhad investiční náročnosti jednotlivých navržených opatření, jaké snížení provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie navržená opatření přinesou a v jaké optimální kombinaci je vhodné opatření realizovat. V tomto případě je možné získat dotaci ve výši až 200 tisíc Kč a maximálně do výše 70% ze způsobilých nákladů. Pro získání dotace je nutné již mít příslušnou studii proveditelnosti zpracovanou a doložit ji k žádosti o dotaci. Požadovaný obsah studie je popsán v uveřejněném metodickém pokynu pro žadatele . Výzva pro rok 2017 je ještě otevřená a žádosti je možné podat do 20. října 2017. Pro rok 2018 se s touto aktivitou počítá opět a bude vyhlášená během října 2017.

 

Právě se děje

Další zprávy