reklama
 
 

Životní minimum 2018

Aktualizováno 1. 3. 2018 0:00
Částky životního minima se naposledy měnily od ledna 2012.

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Nezahrnuje ale nezbytné náklady na bydlení (ty má řešit příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení).

Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Platné částky stanoví nařízení vlády č. 409/2011 Sb. , naposledy se měnily od ledna 2012. Ani od roku 2018 se nezvyšují.

Částky životního minima

pro jednotlivce: 3 410 Kč za měsíc
pro první osobu v domácnosti. 3 140 Kč za měsíc
pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830 Kč za měsíc
pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let: 1 740 Kč za měsíc
pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let: 2 140 Kč za měsíc
pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let: 2 450 Kč za měsíc

Životní minimum domácnosti je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Příklady:
jednotlivec: 3 410 Kč
dva dospělí 3 140 + 2 830 = 5 970 Kč
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 3 140 + 1 740 = 4 880 Kč
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710 Kč
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 3 140+ 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560 Kč
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300 Kč

Společně posuzované osoby:
rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
manželé nebo registrovaní partneři
rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.
Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Započitatelné příjmy:
S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:
- příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
- příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
- náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
- peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
- sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
- podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
- stipendií,
- odměn za darování krve a odběr jiných biologických materiálů z lidského organismu,
- daňového bonusu,
- příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
- části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
- příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
- zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
- příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Existenční minimum

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Částka existenčního minima činí 2200 korun za měsíc.

Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

1. 3. 2015 0:00

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama